Latest การพัฒนาเครือข่าย (ครู) News

[ปั่นเพื่อแม่] กิจกรรม BIKE FOR MOM SURIN ปั่นเพื่อแม่ จ.สุรินทร์ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ โนนนารายณ์ 16 ส.ค. 2558

กิจกรรมปั่นเพื่อแม่  ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข มีส่วนร่วมในกิจกรรม Bike for Mom กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

ศวคท. อบรมปฏิบัติการร่วมครูและนักเรียนไทย-ลาว-นิวซีแลนด์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกวันวสันตวิษุวัต

20-21 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 7,000 บาท) ร่วมกับ ชมรมคุรุวิจัย ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมการใช้เว็บบล็อก เพื่อการบริหาร การนิเทศและพัฒนาการเรียนรู้

28 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จังหวัดสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน ...

ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ เผยแพร่สื่อดาราศาสตร์ สุริยัน จันทรา ความคิดทางเวลาของมนุษยชาติ

28 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 7,500 บาท) ร่วมกับ ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

สสวท. ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู สควค. ในพื้นที่ห่างไกล และการพัฒนาเครือข่ายครู สควค.

24 มีนาคม 2549 : อาจารย์ราม   ติวารี (คนที่ 2 จากขวามือ) จากสาขาฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติงานของครู สควค. ในพื้นที่ห่างไกล ...

ชมรมครู สควค. จัดสร้างและส่งมอบหอพระบำเพ็ญบุญ 1 แก่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์

13 มกราคม 2555 : ผู้แทนชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันเฉียงเหนือ (ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข-ว่องไว ธุอินทร์-ณัฐพล แสงทวี) ส่งมอบเงินบริจาค ของเพื่อน พี่ น้อง ครู สควค. และผู้มีจิตศรัทธาจากหลายส่วน ...

เครือข่ายครู สควค.-ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง อบรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

18-20 มกราคม 2555 [โครงการปี ก.ศ. 2554] :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) และ [นายวิฑูรย์  สืบโมรา : ประธาน] ...