Featured บทบาท ภาระหน้าที่ News

Latest บทบาท ภาระหน้าที่ News

ธุรกิจพอเพียงคืออะไร ธุรกิจพอเพียงทำอย่างไร ตัวอย่างธุรกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง

ศัพท์ใหม่มาแรงในวงการศึกษายุคนี้ “ธุรกิจพอเพียง” นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ธุรกิจพอเพียงคืออะไร? ธุรกิจพอเพียง คือ ธุรกิจที่ดำเนินแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...

[แผน STEM] ตัวอย่าง แผนการสอน STEM EDUCATION แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาฟิสิกส์

ตัวอย่างแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา วิชาฟิสิกส์ เรื่อง กฎของโอห์ม จากคุณครูมานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ครับ >> คลิกดาวน์โหลด >> [ตัวอย่างแผนการสอน STEM]  ตัวอย่างแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ...

[จัดเต็ม] รายงานผลการพัฒนานักเรียนอ่านออก เขียนได้ [เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ง่ายนิดเดียว]

ปัญหาที่น่าหนักใจอย่างหนึ่งของครู คือ นักเรียนที่สอนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และจากการสำรวจทั่วประเทศพบว่ามีมากถึงหลักแสนคน ช่วงที่ผมรับราชการครูที่โรงเรียนพนาสนวิทยา ...

[รวยเละ] ธุรกิจออนไลน์ รับจ้างทำการบ้าน ทำรายงานส่งครู ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [ธุรกิจการศึกษาทำลายการศึกษา]

ThaiPBS (20 ส.ค. 2557) นำเสนอข่าว ธุรกิจรับจ้างทำการบ้านส่งครู ในระดับโรงเรียน (ไม่นับรวมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอีกเพียบ) มีจำนวนมาก (กว่า 200 เพจ) ไม่ว่าจะเป็นการบ้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...

[เจ๋งนะ] การเรียนวิทยาศาสตร์จากเรื่องรอบตัวและผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น [ภูมิปัญญาชาวบ้าน]

การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และการมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ปู่ ย่า ตา ยายของเราได้สั่งสม ...

[ข้อมูล] ห้องเรียนคุณภาพ คุณภาพการศึกษากับความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู [แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ]

“ห้องเรียนคุณภาพ” เป็นนโยบายของคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ขณะดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการ กพฐ. เมื่อปีการศึกษา 2551 ที่จะให้โรงเรียนประเภทที่ 1 จำนวน 555 โรงเรียน ที่จะนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

[เป๊ะมาก] แนวปฏิบัติพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [1 กรกฎาคม]

แนวปฏิบัติวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้   1. กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแถวในสนาม 2. -ประธาน (ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา) ...