Latest A:6:ตุลาคม News

[งานบุญ] ประวัติการทอดกฐิน มหากฐิน บุญกฐินสามัคคี จองกฐิน ถวายกฐินได้กุศลแรง [อยากเป็นเจ้าภาพกองกฐิน ทำยังไง?]

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  [1 เดือน หลังออกพรรษา] คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง ...

[ข้อมูล] วันปิยมหาราช พระราชประวัติ ร.5 พระปิยมหาราช กิจกรรมวันปิยมหาราช [23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช]

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ...

[ข้อมูล] วันออกพรรษา วันปวารณาออกพรรษา [ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11] ตักบาตรเทโวโรหณะ [แรม 1 ค่ำ เดือน 11]

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา (หรือ วันมหาปวารณา) เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวเนื่องด้วยกิจของพระสงฆ์ โดยวันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา ...

[ข้อมูล] วันนวัตกรรมแห่งชาติ [5 ต.ค.] วันเทคโนโลยีไทย [19 ต.ค.] ในหลวง ร.9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช้านาน ตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ แม้ว่าภายหลังต้องเปลี่ยนไปทรงศึกษาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ...

[ข้อมูล] วันครูโลก (World Teacher’s Day) วันครูโลก ในประเทศไทย [5 ตุลาคม วันครูโลก]

 “วิชาชีพครู” มีความสำคัญยิ่งต่ออนาคตของทุกประเทศ เพราะ “ครู” คือผู้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี ...

[ข้อมูล] พระราชพิธีทรงผนวช ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [ในหลวงทรงผนวช ภูมิพโลภิกขุ 22 ต.ค. 2549]

เมื่อ พุทธศักราช 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ที่จะทรงพระผนวชในพระบวรพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระ ...

[ข้อมูล] วันฮาโลวีน กิจกรรมวันฮาโลวีน ประเพณีทริกออร์ทรีต [31 ตุลาคม]

วันฮาโลวีน (Halloween)  เป็นงานฉลองในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ประเทศทางตะวันตก เด็กๆ จะแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจ และพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปงานฉลอง มีการประดับประดาแสงไฟ และที่สำคัญคือ ...