Latest บทเรียนสัปดาห์2 News

[CBSEL วันที่ 13] นวัตกรรมการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียนจีน สัมผัสตัวอักษรจีน หลักเรียนภาษาจีน (10 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 13 : 10 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : รับฟังการบรรยาย นวัตกรรมการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จ้าวซิน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน นวัตกรรม ...

[CBSEL วันที่ 12] ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาเซี่ยเจียวัน (ฝ่ายเอกชน-รัฐบาล) (9 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 12 : 9 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนประถมศึกษาเซี่ยเจียวัน (ฝ่ายเอกชน) วิทยากรโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลิว ซีย่า กิจกรรมวันนี้ ...

[CBSEL วันที่ 11] ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนานคาย โรงเรียนฉงชิ่ง อี้จง (Chongqing No.1) (8 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 11 : 8 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหนานคาย โดยวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสียว ลี่ และคณะ โรงเรียนหนานคาย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ...

[CBSEL วันที่ 10] ผลการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานจีน การพัฒนาโรงเรียนและวัฒนธรรมจีน (7 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 10 : 7 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : รับฟังการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสำเร็จ ปัญหาและแผนการแก้ไข วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ซ่ง หนาย ซิ่ง จากศูนย์วิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

[CBSEL วันที่ 9] ดูงานการศึกษาของโรงเรียนประถมเหรินหมิน (โรงเรียนแม่และโรงเรียนสาขา) (6 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 9 : 6 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : เยี่ยมชมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมเหรินหมิน (โรงเรียนสาขา) โรงเรียนประถมเหรินหมิน (โรงเรียนสาขา) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา (ป.๑-๖) ที่สร้างใหม่ ...