Latest คลิปบรรยายกฎหมาย News

child-protection

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สอบภาค ก ครู-ผู้บริหาร

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...
disabled-education

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 สอบภาค ก ครู-ผู้บริหาร

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551   [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...
good-governance

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สอบภาค ก ครู-ผู้บริหาร

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] ...
government-information

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สอบครู-ผู้บริหาร-ศึกษานิเทศก์

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...
administrative-practices

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สอบครู-ผู้บริหาร-ศึกษานิเทศก์

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...
teacher-regulation

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สอบครู-ผู้บริหาร-ศึกษานิเทศก์

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] ...
educator-council

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 สอบครู-ผู้บริหาร-ศึกษานิเทศก์

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...