ศวคท. อบรมปฏิบัติการร่วมครูและนักเรียนไทย-ลาว-นิวซีแลนด์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกวันวสันตวิษุวัต

measure-earths-size-ThNz20-21 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 7,000 บาท) ร่วมกับ ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์และชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)

Eratos-thai-nzจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมไทย ลาวและนิวซีแลนด์ ในชื่อปฏิบัติการ “วัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวง ซีกโลกเหนือ-ใต้ : ไทย-ลาว-นิวซีแลนด์” ให้กับคุณครูและนักเรียนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 โดยการจัดทำเนื้อหาบทปฏิบัติการออนไลน์ผ่านเว็บบล็อก [www.astroeducation.com] ครูและนักเรียนได้ศึกษาและทำปฏิบัติการร่วม ณ โรงเรียนที่ปฏิบัติการจำนวน 16 ทีม โดยกำหนดขอบเขตเนื้อหาในการทำปฏิบัติการ 2 วันเป็นดังนี้
              1. วันที่ 20 มีนาคม 2557 พลอตเงาแสงอาทิตย์ (Shadow plot) เพื่อหาทิศตะวันออก-ตะวันตกแท้ เพื่อกำหนดทิศเหนือแท้
              2. วันที่ 21 มีนาคม 2557 (วันวสันตวิษุวัต) วัดมุมที่ดวงอาทิตย์ตกกระทบในเวลาเที่ยงวัน วัดระยะทางจากสถานที่ทำปฏิบัติการถึงเส้นศูนย์สูตรโดยใช้โปรแกรม Google Earth และคำนวณหาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวง

ผู้สนใจอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ กิจกรรมวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวง ในวันวสันตวิษุวัต ปฏิบัติการร่วมไทย ลาวและนิวซีแลนด์ ดูเพิ่มเติมที่เว็บศูนย์ดาราศาสตร์ศึกษา [www.astroeducation.com]Leave a Comment