Latest ปี 2561 (ต.บ.ว.) News

Everyone is a leader 4 : นวัตกรรมประชาธิปไตย 4 วิธีปั้นเด็กยุคใหม่ เทนิสัยอันตราย สร้าง 7 อุปนิสัย ผู้มีประสิทธิผลสูง

กิจกรรมที่ 4 : 4 วิธีปั้นเด็กยุคใหม่ เทนิสัยอันตราย สร้าง 7 อุปนิสัย ผู้มีประสิทธิผลสูง สร้างนิสัยดี ฆ่านิสัยเสีย สร้างพลเมืองดี วินัยเด่น สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ...

Everyone is a leader 3 : นวัตกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมผู้ประกอบการในสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตย ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมผู้ประกอบการในสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตย 1 คน 1 ประสบการณ์หาเงิน, 1 คน 1 แนวคิดผู้ประกอบการ, 1 ห้อง 1 ผลิตภัณฑ์ 1 กิจการเพื่อสังคม สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ...

Everyone is a leader 2 : นวัตกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ เชี่ยวชาญตามความถนัด ทุกคนเป็นผู้นำได้

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ เชี่ยวชาญตามความถนัด ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ...

Everyone is a leader 1 : นวัตกรรมประชาธิปไตย กลุ่มเพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน ค่ายเพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน เก่งดีมีประโยชน์

กิจกรรมที่ 1 : กลุ่มเพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน และค่ายเพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน เก่ง ดี มีประโยชน์ สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ...