Latest เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ News

[เด็ดสุด] สรุปสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย เรื่อง การวัดและการแปลความหมายข้อมูล เลขนัยสำคัญ

หน่วยการเรียนรู้ การวัดและการแปลความหมายข้อมูล การวัด คือกระบวนการเปรียบเทียบปริมาณที่ต้องการวัดกับหน่วยที่เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย  (1) เครื่องมือวัด, (2) วิธีการวัด, ...

[เด็ดสุด] สรุปสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย เรื่อง บทนำ ธรรมชาติและขอบเขตวิชาฟิสิกส์

หน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ (SCIENCE) คือ การศึกษาหาข้อเท็จจริงในธรรมชาติทั้งเป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างมีขั้นตอนระเบียบแบบแผนและมีเหตุผล สมัยโบราณมนุษย์มีความเชื่อว่า ...

[แล็บฟิสิกส์นิวเคลียร์ ทอดลูกเต๋า] การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

การศึกษาการสลายตัวของนิวเคลียสของสารกัมมันตภาพรังสี  สามารถเทียบกับการทอดลูกเต๋าจำนวนมาก ๆ แล้วคัดออกซึ่งมีวิธีการดังนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : ทำการทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายของนิวเคลียส ...

[เนื้อหา ฟิสิกส์นิวเคลียร์] หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ในประเทศไทย หน่วยงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเทศไทย

ในประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านนิวเคลียร์ และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์อยู่หลายหน่วยงาน ดังนี้ ก. ภาคราชการ 1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบเนื่องจากการประชุม ...

[เนื้อหา ฟิสิกส์นิวเคลียร์] กำเนิดนิวเคลียร์ในประเทศไทย การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในประเทศไทย

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง และในปี พ.ศ. 2497 เมื่อประธานาธิบดี Eisenhower ของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศนโยบายการใช้นิวเคลียร์ในทางสันติ และได้แถลงการณ์นโยบายนี้ต่อที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ ...