Latest ผลงานสวนพฤกษศาสตร์ News

[แผนสวนพฤกษ์] ตัวอย่างแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาเคมี4 อุตสาหกรรมแร่ (แร่รัตนชาติ-ผักลิ้นปี่)

แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม จำนวน 30 ...

[เนื้อหา] วิชาเคมี ม.6 หน่วย ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม เรื่อง แร่รัตนชาติ และแหล่งแร่ใน จ.สุรินทร์

ความหมายของแร่รัตนชาติ แร่รัตนชาติ จัดเป็นแร่อโลหะที่มีค่า หมายถึง แร่หรือหินบางชนิด หรืออินทรียวัตถุธรรมชาติ ที่สามารถนำมาเจียระไน ตกแต่ง หรือแกะสลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ ...

[ข้อมูล] พืชศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมุนไพรพื้นบ้าน ผักลิ้นปี่ ผักหูปลาช่อน ประโยชน์ของผักลิ้นปี่

ชื่อเรียก : ผักลิ้นปี่ ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักกาดนกเขา, ผักบั้ง ชื่อสามัญ : หูปลาช่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enulia sonchifolia DC.  คลิกโหลด >> [ภาพขนาดใหญ่] ลักษณะของใบ : ใบของผักลิ้นปี่ มีลักษณะยาวปลายมน ...

[ผลงาน] จิตรกรรมทราย (Sand Painting) แร่ทรายสุรินทร์ สร้างศิลป์ผักลิ้นปี่ [บูรณาการสวนพฤกษ์วิชาเคมี อุตสาหกรรมแร่]

ทราย (sand) จัดเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่การใช้ประโยชน์จากแร่ทราย คือ การนำไปถมที่ และเป็นส่วนประกอบของการผสมทำปูนซีเมนต์ สำหรับฉาบปูนหรือเทพื้น ...

[ผลงาน] ตัวอย่างผลงานศิลป์ การออกแบบเครื่องประดับประกอบแร่รัตนชาติ จากรูปลักษณ์ผักลิ้นปี่

ตัวอย่างผลงานการออกแบบเครื่องประดับประกอบแร่รัตนชาติจากรูปลักษณ์ผักลิ้นปี่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้เรื่อง อุตสาหกรรมแร่รัตนชาติและแหล่งแร่ในจังหวัดสุรินทร์ ...

[ผลงาน] นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrations) ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ ของผักลิ้นปี่

[ภาพวาด Emilia sonchifolia DC., ผักลิ้นปี่, หูปลาช่อน] แม้ว่าวิทยาการอันทันสมัยในปัจจุบัน จะทำให้เราสามารถบันทึกภาพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ง่าย และเก็บเรื่องราวหลากหลายได้อย่างครบถ้วน ...