Latest สาระความรู้ News

princepalace

โมเดล 3D สำหรับงานภูมิสารสนเทศ ดาวน์โหลดภาพ 3D ข้อมูลภาพ 3D โหลดฟรีได้ที่ 3dwarehouse

การทำข้อมูล 3D เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ ไม่เพียงเฉพาะข้อมูลที่เป็นของสภาพภูมิประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการสร้างรูปทรงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อที่จะนำไปซ้อนทับบนสภาพภูมิประเทศนั้นอีกชั้นหนึ่ง ...
education4.0

การศึกษารูปแบบ 4.0 Education 4.0 คืออะไร ความหมายของ Education 4.0 นิยาม การศึกษา 4.0

การศึกษารูปแบบ 1.0 คือ การศึกษาที่ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ การศึกษารูปแบบ 2.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ การศึกษารูปแบบ 3.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ การศึกษารูปแบบ ...
InternetofThings

Internet of Things คืออะไร อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เชื่อม เน็ต เข้ากับสิ่งของ ตัวอย่างของ IoT

Internet of Things หรือ IoT คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ...
cambodia-alphabets

[โปสเตอร์] ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา

โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์แบบเรียนเร็ว สำหรับเด็กเริ่มเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้ติดในชั้นเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ...
moral-school

โรงเรียนคุณธรรม คู่มือโรงเรียนคุณธรรม แนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม จ.สุรินทร์ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  ...