Latest สาระความรู้ News

อปริหานิยธรรม 7 หลักธรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ ...

บทที่ 7 บอร์ด Micro Bit เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...

บทที่ 6 บอร์ด Micro Bit สื่อสารไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...

บทที่ 5 บอร์ด Micro Bit สร้างเกมไว้เล่น จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...

บทที่ 4 บอร์ด Micro Bit สนุกกับเสียงและดนตรี จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...

บทที่ 3 บอร์ด Micro Bit สร้างสารพัดเครื่องมือวัด จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...

บทที่ 2 บอร์ด Micro Bit สร้างเกมทอดลูกเต๋า จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ...