Latest ครูที่ปรึกษา ประจำชั้น News

[ข้อมูล] ห้องเรียนคุณภาพ คุณภาพการศึกษากับความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู [แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ]

“ห้องเรียนคุณภาพ” เป็นนโยบายของคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ขณะดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการ กพฐ. เมื่อปีการศึกษา 2551 ที่จะให้โรงเรียนประเภทที่ 1 จำนวน 555 โรงเรียน ที่จะนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

[มีครบ] คู่มือการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง และวิจัย Classroom Meeting

การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ...

[ของจริง] ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของข้าราชการครู [ตัวอย่าง ID Plan]

ID Plan คืออะไร :: ID Plan ย่อมาจาก Individual  Development  Plan หรือจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ ก็คือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา) ID Plan มีไว้เพื่ออะไร :: แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ...

[มีครบ] หลักการเยี่ยมบ้าน การสร้างวินัยเชิงบวก และเอกสารแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

                การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ...

[ครบ 5 บท] รายงานผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล SAR สำหรับคุณครู [รายงานผลงานครูประจำภาคเรียน]

o            เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล [ประจำภาคเรียน] คือ เอกสารที่คุณครู จะต้องจัดทำขึ้น หลังจากที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บเป็นผลงานของตนเอง ...

[มีครบ] ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลนักเรียน สำหรับครูที่ปรึกษา-ครูประจำชั้น สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน

ครูที่ปรึกษา หรือ ครูประจำชั้น เป็นบุคคลที่มีสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน  มากที่สุด เป็นบุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ...

[น้ำตาซึม] ด.เด็ก ช.ช้าง หนังสั้นกระตุกต่อมคิด ภาพลักษณ์คนเป็นครูและการศึกษาไทย

หนังสั้น เรื่อง “ด.เด็ก ช.ช้าง” กำกับโดย ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์ ผู้กำกับ เด็กหอ, ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น, Backpacke­r หนังสั้นกระตุกต่อมคิด และสะท้อนภาพลักษณ์อาชีพครูและเด็กนักเรียน ...