Latest B:1:พฤศจิกายน News

[ข้อมูล] วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประวัติลอยประทีป วันเพ็ญเดือนสิบสอง [ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12]

วันลอยกระทง (Loy Krathong) จัดเป็นวันสำคัญทางประเพณีวันหนึ่งของไทย แต่ไม่ใช่วันหยุดราชการ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ราวเดือนพฤศจิกายน) สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ...

[ข้อมูล] กิจกรรมวันประถมศึกษาแห่งชาติ [25 พฤศจิกายน]

ความเป็นมาของวันประถมศึกษาแห่งชาติ แต่เดิมการประถมศึกษาของไทยอาศัยบ้าน วัด วัง เป็นสถานศึกษา มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมาพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

[ข้อมูล] กิจกรรมวันวชิราวุธ วันสำคัญของกิจการลูกเสือไทย [25 พฤศจิกายน]

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (และวันประถมศึกษาแห่งชาติ) วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี แม้ว่าภายหลังได้มีหลักฐานว่า ...