สสวท. ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู สควค. ในพื้นที่ห่างไกล และการพัฒนาเครือข่ายครู สควค.

ipst-visit24 มีนาคม 2549 : อาจารย์ราม   ติวารี (คนที่ 2 จากขวามือ) จากสาขาฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติงานของครู สควค. ในพื้นที่ห่างไกล (จังหวัดที่ติดชายแดน) โดยสัมภาษณ์นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นครูในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ, ผลงานการจัดการเรียนการสอนของนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนพนาสนวิทยา พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในฐานะครูผู้สอนและผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายครู สควค.; ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ชมรมครู สควค.) โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับLeave a Comment