Latest ศูนย์การเรียนรู้ฯ (ศวคท.) News

[ปั่นเพื่อแม่] กิจกรรม BIKE FOR MOM SURIN ปั่นเพื่อแม่ จ.สุรินทร์ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ โนนนารายณ์ 16 ส.ค. 2558

กิจกรรมปั่นเพื่อแม่  ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข มีส่วนร่วมในกิจกรรม Bike for Mom กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

ศวคท. อบรมปฏิบัติการร่วมครูและนักเรียนไทย-ลาว-นิวซีแลนด์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกวันวสันตวิษุวัต

20-21 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 7,000 บาท) ร่วมกับ ชมรมคุรุวิจัย ...

ศวคท. อบรมการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ [ครูสุรินทร์-อาจารย์วิทยาลัยครูปากเซ]

9-10 มีนาคม 2556 (โครงการปี 2555) :: โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก สพป.สุรินทร์ เขต 2, สนง.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...

ศวคท. อบรมสร้างชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่

8 ตุลาคม 2552 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน ...

ศวคท. สนับสนุนละครเวทีกลางแปลง คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เรื่อง เศษดิน

ปี พ.ศ. 2551 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) (เว็บขณะนั้น www.krusmart.com ปัจจุบันเว็บดังกล่าวใช้เป็นเว็บของเครือข่ายครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

โรงเรียนวัฒนธรรมและการศึกษาลูกอีสานอนันตสุข

ที่ดินแปลงยาวในภาพ(ถ่ายดาวเทียม) สำหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ถาวร) โดยเบื้องต้นแบ่งถมที่ 2 ไร่ ที่เหลือทำแปลงนาสาธิต ปลูกข้าวหอมมะลิ, ...