Latest พุทธศตวรรษที่ 16-17 News

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทโนนแท่น [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทโนนแท่น]

ปราสาทโนนแท่น ที่อยู่ : บ้านโพนครก ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ละติจูด : 15.41415 องศาเหนือ ลองจิจูด : 103.73759 องศาตะวันออก ประเภท : – สิ้นสภาพ (ฐานศิลาแลง) อายุ : พุทธศตวรรษที่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทหินพนมสวาย ปราสาทเขาสนชัย [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทหินพนมสวาย]

ปราสาทหินพนมสวาย ชื่ออื่นๆ : ปราสาทสนชัย ที่อยู่ : วนอุทยานพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ละติจูด : 14.75996 องศาเหนือ ลองจิจูด : 103.36579 องศาตะวันออก ประเภท : – สิ้นสภาพ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทหมอนเจริญ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทหมอนเจริญ]

ปราสาทหมอนเจริญ ที่อยู่ : บ้านหมอนเจริญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ละติจูด : 14.49977 องศาเหนือ ลองจิจูด : 103.55660 องศาตะวันออก ประเภท : – สิ้นสภาพ (ฐานศิลาแลง) อายุ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวรัตนบุรี เที่ยวปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ]

Pprasat04 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 4/30 ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ  [Prasat Watpoesritat] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านสนม [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านสนม]

Pprasat05 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 5/30 ปราสาทบ้านสนม ปราสาทบ้านสนม [Prasat Bansanom] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545 ชื่ออื่นๆ :              ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทยายเหงา [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทยายเหงา]

Pprasat07 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 7/30 ปราสาทยายเหงา ปราสาทยายเหงา [Prasat Yai-ngao] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                    บ้านสังขะ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทมีชัย [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทมีชัย เที่ยวปราสาทหมื่นชัย]

Pprasat08 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 8/30 ปราสาทมีชัย ปราสาทมีชัย  [Prasat Meechai] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ::  เล่มที่ 98 ตอนที่ 104 เมื่อ 30 มิถุนายน 2524 ชื่ออื่นๆ :              ปราสาทหมื่นชัย ที่อยู่ ...