Latest กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน News

ธุรกิจพอเพียงคืออะไร ธุรกิจพอเพียงทำอย่างไร ตัวอย่างธุรกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง

ศัพท์ใหม่มาแรงในวงการศึกษายุคนี้ “ธุรกิจพอเพียง” นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ธุรกิจพอเพียงคืออะไร? ธุรกิจพอเพียง คือ ธุรกิจที่ดำเนินแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...

[จัดเต็ม] รายงานผลการพัฒนานักเรียนอ่านออก เขียนได้ [เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ง่ายนิดเดียว]

ปัญหาที่น่าหนักใจอย่างหนึ่งของครู คือ นักเรียนที่สอนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และจากการสำรวจทั่วประเทศพบว่ามีมากถึงหลักแสนคน ช่วงที่ผมรับราชการครูที่โรงเรียนพนาสนวิทยา ...

[รวยเละ] ธุรกิจออนไลน์ รับจ้างทำการบ้าน ทำรายงานส่งครู ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [ธุรกิจการศึกษาทำลายการศึกษา]

ThaiPBS (20 ส.ค. 2557) นำเสนอข่าว ธุรกิจรับจ้างทำการบ้านส่งครู ในระดับโรงเรียน (ไม่นับรวมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอีกเพียบ) มีจำนวนมาก (กว่า 200 เพจ) ไม่ว่าจะเป็นการบ้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...

[เจ๋งนะ] การเรียนวิทยาศาสตร์จากเรื่องรอบตัวและผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น [ภูมิปัญญาชาวบ้าน]

การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และการมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ปู่ ย่า ตา ยายของเราได้สั่งสม ...

[เป๊ะมาก] แนวปฏิบัติพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [1 กรกฎาคม]

แนวปฏิบัติวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้   1. กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแถวในสนาม 2. -ประธาน (ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา) ...

[แนวทาง] การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คนที่รักและสนใจวิทยาศาสตร์ต้องอ่าน UpDATE

การอ่านหนังสือ เป็นการพัฒนาตนเอง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม สำหรับการอ่านของคนไทย หลายสถิติก็มักระบุว่า ...

[ข้อมูล] การจัดกิจกรรมแนะแนว แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว โครงการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ ได้แก่(1) กิจกรรมแนะแนว (2) กิจกรรมนักเรียน (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ...