Latest สาธารณรัฐอินโดนีเซีย News

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระบบการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ดังนี้ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและการศึกษาระดับสูง นอกเหนือจากระดับการศึกษาดังกล่าวแล้ว ...