ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

tbwdirectorjob

2-3 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ (ครูกัญญา สัญจรดี, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

4 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

7 พ.ค. 2561 : ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

8 พ.ค. 2561 :  [ไปราชการ] เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนสิรินธร

9 พฤษภาคม 2561 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา 

14 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมคาราวานนิเทศ สพม. 33 จุดที่ 4 รับรู้ เข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

15 พฤษภาคม 2561 : เซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่โรงเรียน/ ประเมินการฝึกประสบการณ์ นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา (ว่าที่ร้อยตรี พยงค์ สันทาลุนัย) ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา/ ประชุมผู้นำชุมชน 19 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดงาน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 25 ปี โรงเรียนตาเบาวิทยา  

17 พฤษภาคม 2561 : ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ (นายวัชรา สามาลย์, นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์, นายพิจิตร อุตะโปน, นายวรวิทย์ วุฒิยา, นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช, นายเสนอ ประพันธ์, นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล, นางปานิสา นิเลิศรัมย์, นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา) ที่ได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ระยะเร่งด่วนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

20-24 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] เป็นคณะทำงาน สพฐ. ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-commerce) ณ บียอนด์สวีท กรุงเทพฯ

29 พฤษภาคม 2561 : นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าศิลาธรรม ตำบลตาเบา

31 พฤษภาคม 2561 : ช่วงเช้า กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 25 ปีโรงเรียนตาเบาวิทยา โดยมีนายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 มาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และพระครูพิพิธวรการ เจ้าคณะอำเภอปราสาท เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์, ช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต 7 และลงนาม MOU กับโรงเรียนไทรแก้ววิทยา และโรงเรียนโคกยางวิทยา เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรสอนภาษาจีนแก่โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน 20 ชั่วโมง

1 มิถุนายน 2561 : บ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 

2 มิถุนายน 2561 : เช้า ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (โรงเรียนประสาทวิทยาคาร) ณ สพม.33

4 มิถุนายน 2561 : เช้า ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปราสาท ณ โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3

5 มิถุนายน 2561 : เช้า-บ่าย ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพญารามวิทยา จ.สุรินทร์ 

7 มิถุนายน 2561 : โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561/ ประชุมประจำเดือนครู

8-10 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] คณะทำงานและวิทยากรการประชุมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ครูทุน สควค. ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มภาคเหนือและภาคกลาง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

11 มิถุนายน 2561 : เช้า : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา 

12 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนโคกยางวิทยา และเชื้อเพลิงวิทยา

13 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา และแนงมุดวิทยา

15 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา และกาบเชิงวิทยา (โครงการพัฒนาบุคลากรครู ณ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา)

18 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา และตานีวิทยา 

19 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา และตาเบาวิทยา 

20 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร และประสาทวิทยาคาร 

22-24 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] คณะทำงานและวิทยากรการประชุมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ครูทุน สควค. ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

25 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเสวตกุญชร สพม.33

26 มิถุนายน 2561 : ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอน การปรับหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนางานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ

27 มิถุนายน 2561 : พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

28 มิถุนายน 2561 : ร่วมพิธีวางเสาเอก การก่อสร้างโดมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

2-4 กรกฎาคม 2561 : คณะกรรมการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือของโรงเรียนไทรแก้ววิทยาและโรงเรียนโคกยางวิทยา ในการสนับสนุนบุคลากรสอนภาษาจีนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตาเบาวิทยาLeave a Comment