ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

tbwdirectorjob

2 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (โครงการ Chevron Enjoy Science) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีบุคลากร 4 คนเข้าร่วมอบรม (ครูชญานิษฐ์ สุระสอน, ครูอัครพล ราโช, ครูวินิตย์ พงศ์ชะอุ่มดี, ครูสกลเดช เวชกามา)

15 พฤษภาคม 2560 : [ปฏิบัติราชการ] ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน ม. 1, ม.4 และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์

16 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องประชุมรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

20-21 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการพร้อมคณะครูทุกคน] เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนเครือข่ายจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใน สพม. 33 ประจำปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนตาเบาวิทยา, โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล, โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ณ คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์

21 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องประชุมรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ (ครูกวิศา สุนทรดี, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์, ครูวรศาสตร์ เสาร์ทอย, ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูอัครพล ราโช)

22 พฤษภาคม 2560 : [เช้า] ร่วมงานฉองอาคารเรียนใหม่และผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

25 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 (และมอบหมาย นายวัชรพล เที่ยงปา ร่วมคณะศึกษาดูงานกับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ กรุงเทพมหานคร) 

28 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (ร่วมกับคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขต) ของสหวิทยาเขต 7 ณ สระว่ายน้ำพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

29 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากรการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 

4 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมโครงการ สพม.33 คารวานนิเทศนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สหวิทยาเขต 7 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ)

5 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากรโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะครูโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และร่วมต้อนรับอาจารย์สรรค์สนธิ บุณโยทยาน ที่มาบรรยายปฏิบัติการราหู (Operation Rahu VI) แก่นักเรียน ม.ปลาย เพื่อคำนวณระยะทาง โลก-ดวงจันทร์ ในปรากฏการณ์ Lunar Eclipse 8 August 2017 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา (ครูอัครพล ราโช และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ)

6 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ณ โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์

9-11 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] ร่วมรับมอบกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียนและสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

12 มิถุนายน 2560 : [ปฏิบัติราชการ] กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมกลาง โรงเรียนตาเบาวิทยา โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นวิทยากร มีอาจารย์จักรพงษ์ วารี เป็นที่ปรึกษา

15 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ; บ่าย] ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

16 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] ประชุมผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 33 (โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผอ., ประธานฯ ศักดิ์ชัย ยอดเยี่ยม, ครูวรรณพร หนูเสน) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

21 มิถุนายน 2560 : [ปฏิบัติราชการ] ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา สาระสำคัญคือ การเห็นชอบการจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงเรียนตาเบาวิทยา (ุ16 พฤษภาคม 2561) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

22 มิถุนายน 2560 : [ปฏิบัติราชการ] ช่วงเช้า ร่วมต้อนรับนายอำเภอปราสาท และร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลตาเบา จำนวน 150 คน จัดโดยทหารค่ายวีระวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนตาเบาวิทยา และช่วงบ่าย เป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนตาเบาวิทยา 

23 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] โครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] ร่วมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรในสหวิทยาเขต 7 จำนวน 500 คน ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เสนอโครงการโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 7 สนับสนุนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ 

25 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (ร่วมกับ ครูสาวิตรี ประโยครัมย์) 

26-30 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศรีพฤทธาลัย ราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษบทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment