ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

tbwdirectorjob

2-3 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ (ครูกัญญา สัญจรดี, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

4 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

7 พ.ค. 2561 : ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

8 พ.ค. 2561 :  [ไปราชการ] เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนสิรินธร

9 พฤษภาคม 2561 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา 

14 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมคาราวานนิเทศ สพม. 33 จุดที่ 4 รับรู้ เข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

15 พฤษภาคม 2561 : เซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่โรงเรียน/ ประเมินการฝึกประสบการณ์ นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา (ว่าที่ร้อยตรี พยงค์ สันทาลุนัย) ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา/ ประชุมผู้นำชุมชน 19 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดงาน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 25 ปี โรงเรียนตาเบาวิทยา  

17 พฤษภาคม 2561 : ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ (นายวัชรา สามาลย์, นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์, นายพิจิตร อุตะโปน, นายวรวิทย์ วุฒิยา, นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช, นายเสนอ ประพันธ์, นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล, นางปานิสา นิเลิศรัมย์, นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา) ที่ได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ระยะเร่งด่วนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

20-24 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] เป็นคณะทำงาน สพฐ. ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-commerce) ณ บียอนด์สวีท กรุงเทพฯ

29 พฤษภาคม 2561 : นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าศิลาธรรม ตำบลตาเบา

31 พฤษภาคม 2561 : ช่วงเช้า กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 25 ปีโรงเรียนตาเบาวิทยา โดยมีนายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 มาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และพระครูพิพิธวรการ เจ้าคณะอำเภอปราสาท เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์, ช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต 7 และลงนาม MOU กับโรงเรียนไทรแก้ววิทยา และโรงเรียนโคกยางวิทยา เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรสอนภาษาจีนแก่โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน 20 ชั่วโมง

1 มิถุนายน 2561 : บ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 

2 มิถุนายน 2561 : เช้า ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (โรงเรียนประสาทวิทยาคาร) ณ สพม.33

4 มิถุนายน 2561 : เช้า ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปราสาท ณ โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3

5 มิถุนายน 2561 : เช้า-บ่าย ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพญารามวิทยา จ.สุรินทร์ 

7 มิถุนายน 2561 : โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561/ ประชุมประจำเดือนครู

8-10 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] คณะทำงานและวิทยากรการประชุมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ครูทุน สควค. ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มภาคเหนือและภาคกลาง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

11 มิถุนายน 2561 : เช้า : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา 

12 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนโคกยางวิทยา และเชื้อเพลิงวิทยา

13 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา และแนงมุดวิทยา

15 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา และกาบเชิงวิทยา (โครงการพัฒนาบุคลากรครู ณ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา)

18 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา และตานีวิทยา 

19 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา และตาเบาวิทยา 

20 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. ณ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร และประสาทวิทยาคาร 

22-24 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] คณะทำงานและวิทยากรการประชุมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ครูทุน สควค. ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

25 มิถุนายน 2561 : [ไปราชการ] ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเสวตกุญชร สพม.33

26 มิถุนายน 2561 : ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอน การปรับหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนางานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ

27 มิถุนายน 2561 : พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

28 มิถุนายน 2561 : ร่วมพิธีวางเสาเอก การก่อสร้างโดมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

2-4 กรกฎาคม 2561 : คณะกรรมการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือของโรงเรียนไทรแก้ววิทยาและโรงเรียนโคกยางวิทยา ในการสนับสนุนบุคลากรสอนภาษาจีนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตาเบาวิทยา

10 กรกฎาคม 2561 : โรงเรียนจัดค่ายคุณธรรม ณ วัดอัมรินทราราม บ้านตาเตียว 

11 กรกฎาคม 2561 : [ไปราชการ] ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

12 กรกฎาคม 2561 : [เช้า] ร่วมเป็นเกียรติการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา และ [บ่าย] ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 7 ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  

18 กรกฎาคม 2561 : [เช้า] : ร่วมเป็นเกียรติพิธีเบิกเนตร พระบรมรูปเสด็จพ่อ ร.5 ณ โรงเรียนสิรินธร / 19-20 ก.ค. สอบกลางภาค

23 กรกฎาคม 2561 : [เช้า] : จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ที่โรงเรียนตาเบาวิทยา และเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ สวนป่ารีสอร์ท [บ่าย] PLC ครู และประชุมครูปรับหลักสูตรสถานศึกษา

24 กรกฎาคม 2561 : โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ, วันสุนทรภู่ และวันวิทยาศาสตร์/ ควบคุมดูแลรถที่นำดินมาถมในบริเวณโรงเรียน

25 กรกฎาคม 2561 : [เช้า] : ลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา [บ่าย] ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน สหวิทยาเขต 7

26 กรกฎาคม 2561 : [เช้า] : ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ อบต.ตาเบา และรับการนิเทศติดตามการใช้สื่อ DLIT [บ่าย] ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวบ้านละเบิก เพื่อถวาย ณ วัดป่าศิลาธรรม

27 กรกฎาคม 2561 : วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนเปิดทำการ : นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ฉลองพัดยศ พระมหาเปรียญธรรมสามประโยค และตราตั้งเจ้าคณะตำบลตาเบา พระมหาเรือน โชติวัณโณ

28 กรกฎาคม 2561 : วันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา : [เย็น] นำคณะครูร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

29-30 กรกฎาคม 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนการสอน ของบริษัทเรียลไอที ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

31 กรกฎาคม 2561 : เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2561 ของเครือข่ายสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายที่ 5 (สหวิทยาเขต 7-8) และต้อนรับนายสำเริง บุญโต ผอ.สพม. 33  ประธานในพิธี

1 สิงหาคม 2561 : [เช้า] กิจกรรมดำนา ที่แปลงนาสาธิตโรงเรียนตาเบาวิทยา [บ่าย] เป็นประธานการประชุมครูแกนนำ 12 โรงเรียน เพื่อเตรียมการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน สหวิทยาเขต 7 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

2-4 สิงหาคม 2561 : [ไปราชการ] : ประชุมระดมความคิดการสร้างเครือข่ายวิชาการ 4 ภูมิภาค โครงการ สควค. ของ สสวท. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร (2 ส.ค. โรงเรียนรับการนิเทศติดตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ ด้วยโครงงานคุณธรรม, ครูอัครพล ราโช เป็นตัวแทนวางพานพุ่มงานสิรินธรวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์/ 3 ส.ค. ครูสกลเดช เวชกามา รับมอบบอร์ดสมองกลฝังตัว (KidBright) และอบรมการใช้งาน ตามโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ของ สวทช. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / 4-6 ส.ค. ค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา กิจกรรมเพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน)

5 สิงหาคม 2561 : [ไปราชการ] : วิทยากรเสวนากิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้รับทุนโครงการ สควค. Premium รุ่น 4 ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

6-10 สิงหาคม 2561 : [ลากิจ] : เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ (6 ส.ค. ครูสาวิตรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขต 7, ประธานสหวิทยาเขตลงนาม ยืมเงินจาก สพม., 10 ส.ค. จัดประชุมครูเตรียมการจัดค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร, 12 ส.ค. ครูสฎาษิต สุนทรดี, ครูไชยา ต่างประโคน, ครูกวิศา สุนทรดี เข้าร่วมวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินีฯ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร)

14 สิงหาคม 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ณ โรงเรียนรัตนบุรี

15 สิงหาคม 2561 : จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ เขียนและส่งเรื่องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ณ สพม.33 (15-16 ส.ค. เป็นเจ้าภาพจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน สหวิทยาเขต 7 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร) … [ครบรอบ 2 ปี การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา]

20 สิงหาคม 2561 : [ไปราชการ] ลงนามความร่วมมือดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงหนือ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ สสวท. 

21 สิงหาคม 2561 : ต้อนรับคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ บ้านลำพุก (นำเสนอนวัตกรรมประเภทชุมชน) และโรงเรียนตาเบาวิทยา (นำเสนอนวัตกรรมประเภทนักเรียน นักศึกษา) 

23 สิงหาคม 2561 : [เช้า] ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสิรินธร [บ่าย] ปฏิบัติหน้าที่กรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร [เย็น] ร่วมงานเลี้ยงส่งรอง ผอ.นิโลบล พุทธานุรักษ์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา

24 สิงหาคม 2561 : [เช้า] ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม “วัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน” สำหรับนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา โดย รพสต.ตาเบา และร่วมต้อนรับรอง ผอ.ชัยพิชิต คนหาญ รอง ผอ. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนตานีวิทยา

25-26 สิงหาคม 2561 : กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต 7 ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ

26-28 สิงหาคม 2561 : กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ และศึกษาดูงานที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

28-31 สิงหาคม 2561 : กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

3 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] นำเสนอผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการนำเสนอผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ สพม. 33

4 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

6-7 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรม” สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์

8-9 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ สพม.33 ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน ณ โรงเรียนสิรินธร และอำนวยการจัดนิทรรศการของสหวิทยาเขต 7 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

10 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

12 กันยายน 2561 : นำคณะครูต้อนรับและรับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จากคณะกรรมการนิเทศติดตาม จาก สพม. 33

13-14 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงานการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนปากช่องและคลองทรายรีสอร์ท จ.นครราชสีมา

15-18 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) (ร่วมกับครูวัชรพล เที่ยงปา, ครูสกลเดช เวชกามา) 

20 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

21 กันยายน 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 ของนักเรียน ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

27 กันยายน 2561 :  โรงเรียนตาเบาวิทยา เป็นสถานที่ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขต 7 ประเด็นสำคัญ คือ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักการจากโรงเรียนต่างๆ ได้มาช่วยตัดหญ้าเตรียมการจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

28 กันยายน 2561 :  [เย็น] นำคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

29 กันยายน 2561 :  [เช้า] ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.วสันต์ คำเกลี้ยง ณ บ้านพักในอำเภอปราสาท, [บ่าย] ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.ชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ณ บ้านพักในอำเภอเมืองสุรินทร์, [เย็น] ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.ทันใจ ชูทรงเดช ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

30 กันยายน 2561 :  [เช้า] ร่วมคณะครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เดินทางไปส่ง ผอ.ทันใจ ชูทรงเดช ณ บ้านพักในอำเภอรัตนบุรี

1-2 ตุลาคม 2561 :  [ไปราชการ] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ และข้อควรระวังความผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ และความผิดละเมิด ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์, [เย็น] ชมฟุตบอลคู่พิเศษ ทีมหินโคนอะคาเดมี่ (โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา) VS ทีมชาติฟุตบอลหญิง U19 จาก สปป.ลาว ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ 

4 ตุลาคม 2561 :  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม, เปิดศูนย์เครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ VIP ผู้นำชุมชนตำบลตาเบา และ VIP ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา (นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เดินทางมามอบเครื่องดื่มสปอนเซอร์ จำนวน 6 ลัง สนับสนุนกิจกรรมเตะฟุตบอล เมื่อเวลา 10.00 น.)

10 ตุลาคม 2561 : [เช้า] ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนไทรแก้ววิทยา 

12 ตุลาคม 2561 : วิทยากรการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา (SWOT Analysis) ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา จ.สุรินทร์/ โรงเรียนตาเบาวิทยา ปิดภาคเรียนที่ 1/2561

13 ตุลาคม 2561 : [เย็น] นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา ร่วมกิจกรรมจุดเทียนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอปรชุมอำเภอปราสาท

23 ตุลาคม 2561 : [เช้า] นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ โดมเรารัก ปวค. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท

25 ตุลาคม 2561 : ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

30 ตุลาคม 2561 : [เช้า] นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา [เย็น] ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.อนุชา หลิมศิริวงษ์ และ ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา

31 ตุลาคม 2561 : ส่งมอบงานการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคารLeave a Comment