ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

tbwdirectorjob

2-3 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ (ครูกัญญา สัญจรดี, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

4 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

7 พ.ค. 2561 : ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

8 พ.ค. 2561 :  [ไปราชการ] เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนสิรินธร

9 พฤษภาคม 2561 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา 

14 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมคาราวานนิเทศ สพม. 33 จุดที่ 4 รับรู้ เข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

15 พฤษภาคม 2561 : เซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่โรงเรียน/ ประเมินการฝึกประสบการณ์ นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา (ว่าที่ร้อยตรี พยงค์ สันทาลุนัย) ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา/ ประชุมผู้นำชุมชน 19 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดงาน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 25 ปี โรงเรียนตาเบาวิทยา  

17 พฤษภาคม 2561 : ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ (นายวัชรา สามาลย์, นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์, นายพิจิตร อุตะโปน, นายวรวิทย์ วุฒิยา, นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช, นายเสนอ ประพันธ์, นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล, นางปานิสา นิเลิศรัมย์, นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา) ที่ได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ระยะเร่งด่วนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

20-24 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] เป็นคณะทำงาน สพฐ. ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-commerce) ณ บียอนด์สวีท กรุงเทพฯ

 Leave a Comment