ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

tbwdirectorjob

2 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (โครงการ Chevron Enjoy Science) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีบุคลากร 4 คนเข้าร่วมอบรม (ครูชญานิษฐ์ สุระสอน, ครูอัครพล ราโช, ครูวินิตย์ พงศ์ชะอุ่มดี, ครูสกลเดช เวชกามา)

15 พฤษภาคม 2560 : [ปฏิบัติราชการ] ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน ม. 1, ม.4 และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์

16 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องประชุมรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

20-21 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการพร้อมคณะครูทุกคน] เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนเครือข่ายจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใน สพม. 33 ประจำปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนตาเบาวิทยา, โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล, โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ณ คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์

21 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องประชุมรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ (ครูกวิศา สุนทรดี, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์, ครูวรศาสตร์ เสาร์ทอย, ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูอัครพล ราโช)

22 พฤษภาคม 2560 : [เช้า] ร่วมงานฉองอาคารเรียนใหม่และผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

25 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 (และมอบหมาย นายวัชรพล เที่ยงปา ร่วมคณะศึกษาดูงานกับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ กรุงเทพมหานคร) 

28 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (ร่วมกับคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขต) ของสหวิทยาเขต 7 ณ สระว่ายน้ำพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

29 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากรการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 

4 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมโครงการ สพม.33 คารวานนิเทศนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สหวิทยาเขต 7 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ)

5 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากรโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะครูโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และร่วมต้อนรับอาจารย์สรรค์สนธิ บุณโยทยาน ที่มาบรรยายปฏิบัติการราหู (Operation Rahu VI) แก่นักเรียน ม.ปลาย เพื่อคำนวณระยะทาง โลก-ดวงจันทร์ ในปรากฏการณ์ Lunar Eclipse 8 August 2017 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา (ครูอัครพล ราโช และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ)

6 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ณ โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์

9-11 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] ร่วมรับมอบกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียนและสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

12 มิถุนายน 2560 : [ปฏิบัติราชการ] กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมกลาง โรงเรียนตาเบาวิทยา โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นวิทยากร มีอาจารย์จักรพงษ์ วารี เป็นที่ปรึกษา

15 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ; บ่าย] ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

16 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] ประชุมผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 33 (โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผอ., ประธานฯ ศักดิ์ชัย ยอดเยี่ยม, ครูวรรณพร หนูเสน) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

21 มิถุนายน 2560 : [ปฏิบัติราชการ] ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา สาระสำคัญคือ การเห็นชอบการจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงเรียนตาเบาวิทยา (ุ16 พฤษภาคม 2561) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

22 มิถุนายน 2560 : [ปฏิบัติราชการ] ช่วงเช้า ร่วมต้อนรับนายอำเภอปราสาท และร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลตาเบา จำนวน 150 คน จัดโดยทหารค่ายวีระวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนตาเบาวิทยา และช่วงบ่าย เป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนตาเบาวิทยา 

23 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] โครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] ร่วมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรในสหวิทยาเขต 7 จำนวน 500 คน ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เสนอโครงการโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 7 สนับสนุนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ 

25 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (ร่วมกับ ครูสาวิตรี ประโยครัมย์) 

26-30 มิถุนายน 2560 : [ไปราชการ] โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศรีพฤทธาลัย ราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

1-2 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา (ครูวิชาการ 4 คน และนักเรียนผู้ช่วยครู 2 คน) โรงเรียนในโครงการ Chevron Enjoy Science สพม. 33 และลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ตามโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เป็นระยะเวลา 3 ปี (1 ก.ค. 2560 : ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสุรศักดิ์ สู้เหิม นักเรียนชั้น ม.3 ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์)

3-7 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคม จันทรสุนทร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม (4 ก.ค. 2560 : จัดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร สำหรับนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา โดยมีนายวีรเกียรติ รัมมณีรัตนากุล นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี)

7-9 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภท Live Video จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ณ เดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

13 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 (นักเรียนตาเบาสกรีน จัดนิทรรศการ) ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

15 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมกลุ่ม (Focus Group) การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ สสวท.) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

16 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] พิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา (รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสสริยาภรณ์ ชั้น ท.ม. (บุรุษ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

17 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ; เช้า] เป็นวิทยากรค่ายกระตุกต่อมคิด 5 สาระ (กิจกรรมสะเต็มศึกษา) โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม จ.สุรินทร์

18 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ; เช้า] เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

20-22 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ “ผู้บริหารสถานศึกษากับไทยแลนด์ 4.0” ณ อารยารีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

23 กรกฎาคม 2560 : เช้า : ร่วมประชุมเตรียมค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

26-27 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) จ.ชลบุรี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 90 คน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

28 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

29 กรกฎาคม 2560 : [ไปราชการ] เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.33 ณ โรงเรียนสิรินธร

31 กรกฎาคม 2560 : [ปฏิบัติราชการ] จัดโครงการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตาเบาวิทยา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

2 สิงหาคม 2560 : [ปฏิบัติราชการ] ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ของสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

3 สิงหาคม 2560 : [ปฏิบัติราชการ] เช้า ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโชค “บ้านโชคเกมส์” ณ โรงเรียนบ้านโชค ต.ตาเบา อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และบ่าย เดินทางไปจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี 

4 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมสัมมนารับฟังการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี (สพม.33 คัดเลือก โรงเรียนตาเบาวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนนโยบาย STEM Education สู่การปฏิบัติได้ผลดี)

5-6 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากรร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับครู DLIT สพม. 33 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

7 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากร (ร่วมกับครูอัครพล ราโช) ค่ายสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

9 สิงหาคม 2560 : [ปฏิบัติราชการ] จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทำบุญตักบาตร จัดพิธีเสดาะเคราะห์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

10 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] เช้า นำคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ณ ป่าสาธารณะหนองสาหร่าย ช่วงบ่ายประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 

11 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร (จัดการเรียนการสอนชดเชย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560)

14-16 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษามาตรฐานมัธยมไทย 4.0 จัดโดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

21-23 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ในประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อ.สามพราน จ.นครปฐม (สนับสนุนโดย สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ)

24 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] เช้า : ร่วมคณะนักวิชาการศึกษาสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (ท่าน อรางค์ลักษณ์ มณีศิริ, ท่านสินีนาถ เสวตสุพร) เป็นคณะกรรมการติดตามการพัฒนาทักษะทางสังคมและปัญญาในโครงการโรงเรียนแห่งอนาคต โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ที่ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะสังคม จาก สพฐ.

25 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] เช้า : ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

26 สิงหาคม 2560 : (จัดการเรียนการสอนชดเชย) เช้า : ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีไทรแก้วเกมส์ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และบ่าย นำคณะครูดำนาบ่อซีเมนต์ “ครูตาเบาวิทย์สามัคคี”

28 สิงหาคม 2560 : [ไปราชการ] : เช้า : นำคณะครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ โครงงานคุณธรรม-สุขภาวะ ไปศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ (ครูกวิศา สุนทรดี, ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูอัครพล ราโช, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์, ครูวรศาสตร์ เสาร์ทอย

29 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 : [ไปราชการ] : เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

6 กันยายน 2560 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

8 กันยายน 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ (บุคลากรครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม)

9-10 กันยายน 2560 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

11 กันยายน 2560 : ให้การต้อนรับ นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสวท. นายวุฒิชัย เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. พร้อมกับนักวิชาการ สสวท. (นางสาวเปียทิพย์ พัวพันธ์, นายศิลปเวท คนธิคามี) และทีมนักวิจัย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 คน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (ดำเนินการสอนโดยครูสกลเดช เวชกามา) นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ตลอดจนเยี่ยมชมและสนับสนุนผลงานตาเบาสกรีน

15 กันยายน 2560 : [เช้า] ร่วมพิธีเปิดค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และแรงจูงใจใฝ่ศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่รั้วอุดมศึกษา (15-17 กันยายน 2560) โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาเบา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา จากนั้นร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 ณ โรงแรมทองธารินทร์ [บ่าย] ปฏิบัติงานที่สถานศึกษา [เย็น] ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.องอาจ สุจินพรัหม ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร หลังเสร็จงานร่วมดูแลนักเรียนที่เข้าค่ายที่โรงเรียน

16-18 กันยายน 2560 : [ไปราชการ] ฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 ณ สวนป่ารีสอร์ท ห้องลุมพินีแกรนด์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

22 กันยายน 2560 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากร วิพากษ์และเสนอแนะต่อการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา สพม.33 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.33

23 กันยายน 2560 : [ไปราชการ; เช้า] เข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรม ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษา (12 โรงเรียน) ในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้จัดแสดงนิทรรศการต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

26 กันยายน 2560 : [ไปราชการ] เป็นประธานกรรมการการตัดสินการประกวดสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ณ สพม. 33 จ.สุรินทร์

27-29 กันยายน 2560 : [ไปราชการ] จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ (ร่วมกับครูวัชรพล เที่ยงปา, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์, ครูวรศาสตร์ เสาร์ทอย และนักเรียนจากสภานักเรียน 8 คน) เรื่อง “คำคุณธรรมประชาธิปไตย สร้างสำนึกใหม่สู่สังคม” ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

3 ตุลาคม 2560 : [ไปราชการ เช้า] เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1-2-3 ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา จ.สุรินทร์  

12 ตุลาคม 2560 : [ปฏิบัติราชการ] เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์

16 ตุลาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จ.สุรินทร์, เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมการงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ สำหรับประชาชนในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดสุวรรณวิจิตร จ.สุรินทร์

17 ตุลาคม 2560 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จ.สุรินทร์ 

18 ตุลาคม 2560 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จ.สุรินทร์ 

23 ตุลาคม 2560 : นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา วางพวงมาลาพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนอนุบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  

25 ตุลาคม 2560 : นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา ซ้อมใหญ่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่อำเภอปราสาท ณ วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์   

26 ตุลาคม 2560 : นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่อำเภอปราสาท ณ วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์   

28 ตุลาคม-28 พฤศจิกายน 2560 : [ไปราชการต่างประเทศ] เป็น 1 ใน 30 ผู้บริหารสถานศึกษาไทย เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) โดยทุนสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (29 ตุลาคม-27 พฤศจิกายน 2560)

30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 : [ไปราชการ] การประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 Leave a Comment