ข่าวสารและภารกิจ ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

tbwdirectorjob

 

22 สิงหาคม 2559 : เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (เปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559)

24 สิงหาคม 2559 : ตัวแทนโรงเรียนตาเบาวิทยาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ไทรแก้วเกมส์” ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา จ.สุรินทร์ (09.00-10.30 น.)

25 สิงหาคม 2559 : ตัวแทนโรงเรียนตาเบาวิทยาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนบ้านโชค ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (09.00-10.30 น.)

26-28 สิงหาคม 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมเตรียมวิทยากรเพื่อยกร่างบทวีดิทัศน์ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หัวข้อ “ดูดาวให้เป็น (การใช้แผนที่ดาว)” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

29 สิงหาคม 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพิ่มเติมเชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม. 33 

30 สิงหาคม 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนการจัดการเรียนร่วม ของ สหวิทยาเขต 7 (ปราสาทเชิงพนม) ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

2-3 กันยายน 2559 : [ไปราชการ] เข้ารับรางวัลพระราชทานครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

5 กันยายน 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ โรงเรียนสิรินธร และเวลา 19.45-20.15 น. ร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านละเบิก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

6-8 กันยายน 2559 : [ไปราชการ] นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วม ระดับประเทศ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น 

9 กันยายน 2559 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการเตรียมพื้นฐานความถนัดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา วิทยากรโดยนายณรงค์ เพชรล้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานงบประมาณ สพป. สพฐ. จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ และ สพม.33

10-11 กันยายน 2559 : วิทยากรพิเศษ เผยแพร่นวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนาตนเองเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์

14 กันยายน 2559 : [ไปราชการ] วิทยากรเตรียมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์

15 กันยายน 2559 : [ไปราชการ] ร่วมประชุม เรื่อง แนวนโยบายระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2561 และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา วิทยากรโดย นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 33 ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.33

21-22 กันยายน 2559 : [ไปราชการ] ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย “ร่วมกันศึกษา พัฒนาบ้านเรา” ของกลุ่มเรารักโนนนารายณ์ สภานักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ผลการตัดสิน ได้ลำดับที่ 5 จาก 9 ผลงาน ได้รางวัลชมเชย เป็นเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

23 กันยายน 2559 : [บ่าย ปฏิบัติราชการ] ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 7 (ปราสาทเชิงพนม) ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

25-26 กันยายน 2559 : [ไปราชการ] เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล “ครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศตามโครงการ Innovative Teacher Leader Award 2016 ของบริษัท Microsoft (ประเทศไทย)  

29-30 ก.ย. 2559 : [ปฏิบัติราชการ] ร่วมคณะในคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 7 (ปราสาทเชิงพนม) ออกนิเทศกำกับติดตามงานและให้ขวัญกำลังใจ..ผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน : ประสาทวิทยาคาร เชื้อเพลิงวิทยา โคกยางวิทยา ตาเบาวิทยา ไทรแก้ววิทยา ตานีวิทยา ทุ่งมนวิทยาคาร พนมดงรักวิทยา แนงมุดวิทยา กาบเชิงวิทยา ปราสาทเบงวิทยา โคกตะเคียนวิทยา

4 ต.ค. 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 และมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จ.สุรินทร์

5 ต.ค. 2559 : [ปฏิบัติราชการ : เช้า] นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หมู่บ้านภูมิสตึง ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมชย์ มาเป็นประธานในพิธี 

6-9 ต.ค. 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมงานประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 และมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

14 ต.ค. 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรค่ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จ.สุรินทร์

19-22 ต.ค. 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ISMTEC2016 (3rd International Science, Mathematics, Technology, Education Conference) เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

24 ต.ค. 2559 : นำคณะครู บุคลากรและสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยและสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของส่วนราชการและประชาชน ตำบลตาเบา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

25-28 ต.ค. 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ของโครงการ Chevron Enjoy Science พื้นที่จังหวัดขอนแก่น (ผู้สังเกตการณ์) ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย 

30 ต.ค. 2559 : ร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ โดย นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ทอดถวาย ณ วัดศิลาอาสนาราม อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 

1 พ.ย. 2559 : นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา จัดพิธีถวายความอาลัยและลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมกลางโรงเรียนตาเบาวิทยา  

2 พ.ย. 2559 : นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอัมรินทราราม บ้านตาเบา ต.ตาเบา  

9 พ.ย. 2559 : นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา รับขวัญสมาชิกใหม่ของคุณครูกนกพร สาคเรศ (ด.ช.พีรณัฐ สาคเรศ น้องแอบัส) ณ บ้านตาเสาะ ต.ปราสาท

13 พ.ย. 2559 : นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา ร่วมงานกฐินสามัคคี ทอดถวายวัดป่าศิลาธรรม บ้านละเบิก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

15 พ.ย. 2559 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 33 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

16 พ.ย. 2559 : ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพม. 33 ที่มานิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 5 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน, กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, ค่านิยมหลัก 12 ประการ, วิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

19 พ.ย. 2559 : [ไปราชการ] ประชุมปฏิบัติการหลักสูตร “Echo Hybrid และ Echo English” ณ สพม.33

24-25 พ.ย. 2559 : [ไปราชการ] วิทยากรถ่ายทำบทวีดิทัศน์ เรื่อง “การใช้แผนที่ดาว” ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

29-30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ “infographic for astronomy education” งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 42 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กทม. สนับสนุนโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สวคท.)

30 พ.ย. 2559 : [ไปราชการ] เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (Thailand’s Educational Leader Symposium 2016 – TELS 2016) ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ] ประชุมปฏิบัติการเตรียมวิทยากรยกร่างบทวีดิทัศน์ เรื่อง “ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

5-7 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ] อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (Learning Object) ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

9 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ; บ่าย] ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม สพม.33 จ.สุรินทร์

10-12 (เต็มวัน) และ 13-14 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย (ร่วมกับโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร) ณ สนามโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์

13 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 33 ณ ห้องประชุม สพม.33 จ.สุรินทร์

16 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่กรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สพม.33 เกมส์ พิธีเปิดและการแข่งขันกรีฑา ณ สนามศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

20 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ; จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่] นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการและจัดค่ายคุณธรรม ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จัดโดยความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

21 ธ.ค. 2559 : [กิจกรรมในสถานศึกษา] ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนตาเบาวิทยา

23 ธ.ค. 2559 : [ไปราชการ : บ่าย] ประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขต 7 เรื่อง การดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

28-29-30 ธ.ค. 2559 : [กิจกรรมในสถานศึกษา] (28-29) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนตาเบาวิทยาและปีใหม่ครูและบุคลากร (30) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประชุมชั้นเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่นักเรียน

6 ม.ค. 2560 : [ไปราชการ] ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

10 ม.ค. 2560 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 33 ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (บ่าย เยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่ ผอ.ธนชัย สุทธิยานุช/ เย็น รดน้ำศพ ผอ.ณรงค์ พรหมพัชรพล ณ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์/ เป็นประธานกล่าวอำนวยพรในโอกาสฉลองขึ้นบ้านใหม่คุณครูวรศาสตร์ เสาร์ทอย)

13-14 ม.ค. 2560 : [ไปราชการ] เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนตาเบาวิทยา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเกาะโกดกง อ.เมือง จ.สุรินทร์

16 ม.ค. 2560 : [ปฏิบัติราชการ] กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2560 “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู” ณ โรงเรียนอนุบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

20 ม.ค. 2560 : [เช้า ; ร่วมประชุม] ร่วมประชุมมาตรการป้องกันปัญหาเด็กก่อการทะเลาะวิวาท และปัญหาเด็กแว้นท์ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

23 ม.ค. 2560 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

26 ม.ค. 2560 : [ไปราชการ] ร่วมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 7 ออกนิเทศ ติดตามและให้กำลังใจการดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวสอบ O-NET โรงเรียนตานีวิทยา, พนมดงรักวิทยา, แนงมุดวิทยา, กาบเชิงวิทยา, โคกตะเคียนวิทยา 

30 ม.ค. 2560 : [ไปราชการ] นำคุณครู (วัชรพล เที่ยงปา) และกรรมการสภานักเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาและงานสกรีนเสื้อ ร้าน Kop Koon Sport อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจการ Tabao Screen ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา

1 ก.พ. 2560 : [ไปราชการ; บ่าย] ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (การเตรียมการสอบ O-NET ม.3, ม.6)

3-5 ก.พ. 2560 : [ไปราชการ] ผู้บริหาร (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) คุณครู (สกลเดช เวชกามา, สาวิตรี ประโยครัมย์) และตัวแทนสภานักเรียน (นักเรียน 4 คน) เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ  ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

6-9 ก.พ. 2560 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากรถ่ายทำวีดิทัศน์เสริมความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอน ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ) ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 ก.พ. 2560 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 33 ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

16 กุมภาพันธ์ 2560 : [ไปราชการ] นำคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนตาเบาวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

18 กุมภาพันธ์ 2560 : [ปฏิบัติราชการ] จัดนิทรรศการเปิดบ้านตาเบาวิทยา Active Learning with Active Teachers  แสดงผลงานครูและนักเรียน ร่วมกับงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.ตาเบา ณ สนามกีฬา โรงเรียนตาเบาวิทยา 

19-20 กุมภาพันธ์ 2560 : [ไปราชการ] การจัดแสดงและเผยแพร่โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ (STEM Showcase) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

21 กุมภาพันธ์ 2560 : [ไปราชการ] ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศึกษาดูงาน T-Cow Farm, บริษัท ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด และรับมอบมูลวัว จำนวนกว่า 2 ตัน จากนายถนอมวงษ์ ร่วมยอดและนางนลินรัตน์ โพธิ์คำ ผู้จัดการกิจการและบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจการใบเบาและเกษตรพอเพียง โรงเรียนตาเบาวิทยา 

22 กุมภาพันธ์ 2560 : [ปฏิบัติราชการ] ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการเปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ จากโรงเรียนเครือข่ายรัชมังคลาภิเษก จำนวน 32 โรงเรียน ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์  

4 มีนาคม 2560 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ (วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา) ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

7-8 มีนาคม 2560 : [ปฏิบัติราชการที่โรงเรียน] ปัจฉิมนิเทศ (7 มีนาคม 2560) รับการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 7 นักเรียนและคณะครูไปทัศนศึกษา (8 มีนาคม 2560) 

11 มีนาคม 2560 : เข้าร่วมสัมมนา การเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา (นายจิรภัทร เฉิดวาสนา, นายวัชรพล เที่ยงปา) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

15 มีนาคม 2560 : [ไปราชการ; เช้า] วิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่นักศึกษาครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

17 มีนาคม 2560 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน สพม.33 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สพม.33 (ร่วมกับครูชญานิษฐ์ สุระสอน)

20-21 มีนาคม 2560 : [ไปราชการ] วิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) และสะเต็มศึกษา แก่คณะครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ.ขอนแก่น

22-24 มีนาคม 2560 : [ไปราชการ]  กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมวิทยากร โครงการ Chevron Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”  จัดโดยมูลนิธิคีนัน แห่งเอเชีย ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

20-24 มีนาคม 2560 : ส.บ.ม.ท. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่ จังหวัดภูเก็ต (ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน, แต่ไม่ได้ไปร่วมประชุม เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ไปราชการอื่นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว)

27-29 มีนาคม 2560 : [ไปราชการ]  เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน” รุ่นที่ 1 (ร่วมกับครูจิรภัทร เฉิดวาสนา) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น  4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโดย ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

30 มีนาคม 2560 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 33 ณ สพม. 33 จ.สุรินทร์

31 มีนาคม 2560 : ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / ปิดกล่องชอล์ก และเลี้ยงส่งบุคลากรย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการและไปบรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยบทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment