[เอาแล้ว!] ผอ. ปะทะคารมครู วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหาร การควบคุมอารมณ์ของ ผอ. โรงเรียนในการประชุม

อย่างที่ผมบอกล่ะครับ หลังจากที่ผมมีความสุขกับช่วงเวลา 1 ปี ของการเป็น ผอ.ใหม่ (ช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์) โดยหลังจากผมแถลงผลงาน 1 ปี ต่อสาธารณชนแล้ว รู้สึกเหมือนว่า ...

[กล้าไหม] ผอ.โรงเรียนมัธยม ให้เด็กประเมินความพึงพอใจการบริหารงานในรอบปี นักเรียนประเมินผลงาน ผอ. ผ่าน-ไม่ผ่าน

มีคนเคยถามผมอยู่บ่อยครั้งว่า “มาเป็น ผอ.โรงเรียน หรือผู้บริหารสถานศึกษาทำไม เป็นครูก็ดีอยู่แล้ว” ซึ่งคำตอบที่ผมจะตอบอย่างหนักแน่นทุกครั้งคือ “ผมเป็นครู พัฒนานักเรียนได้ไม่กี่คน ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ PBL และ RBL

เอกสารและแหล่งเรียนรู้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) และวิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ...

รู้ตื่นและเบิกบาน คำคุณธรรมประชาธิปไตย สร้างสำนึกใหม่สู่สังคม นวัตกรรมประชาธิปไตย รางวัลชมเชยปี 2560

การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ...

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของในหลวง ร.10 ความหมายแห่งพระบรมราโชบาย ร.10 ด้านการศึกษา

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ...

[PBL] ปราสาทเบงวิทยา ใช้โครงงานเป็นฐานสร้างพลังการเรียนรู้ ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน

ในยุคการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนนั้น มีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม โดยผ่านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ...

คณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA ผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน-โลก ม.ซีหนาน จีน

ตามที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบหมายให้สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” ...