Latest ประเทศบรูไนดารุสซาลาม News

ระบบการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม

ระบบการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม ไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็นสากล และจัดให้ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับประถมศึกษา ...