Latest โครงการสำคัญ News

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการอบรมครูและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ KKU ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ อ.โนนนารายณ์

“โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ.

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 โรงเรียน (1 ใน 100 โรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ได้แก่ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ...

[Narai Water] น้ำดื่ม นารายณ์ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา จำหน่ายน้ำดื่มคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งปลีกและส่งแพ็ค

น้ำดื่ม นารายณ์ : เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ (ระดับ ม.ปลาย) ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม. 33 ดำเนินกิจการโดย : นักเรียนกลุ่มน้ำดื่มนารายณ์ ขับเคลื่อนกิจการ ...

[Co Premium] นารายณ์ โค พรีเมี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา จำหน่ายเนื้อโคขุน เกรดพรีเมี่ยม สุรินทร์

นารายณ์ โค พรีเมี่ยม : เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม. 33 สนับสนุนทุนประกอบกิจการโดยกองทุนเสริมสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร ...