ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมการใช้เว็บบล็อก เพื่อการบริหาร การนิเทศและพัฒนาการเรียนรู้

weblog 28 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จังหวัดสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 7,000 บาท) ร่วมกับ ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.)  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Web Blog เพื่อการบริหาร การนิเทศและพัฒนาการเรียนรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 42 คน ประกอบด้วย วิทยากร จำนวน 2 คน, คณะทำงาน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 1 คน ครูจากจังหวัดนครราชสีมา 9 คน จังหวัดบุรีรัมย์ 2 คน และจังหวัดสุรินทร์ 13 คน และนักเรียนจากโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จำนวน 13 คนLeave a Comment