Latest เข้าใจเข้าถึงพัฒนา News

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของในหลวง ร.10 ความหมายแห่งพระบรมราโชบาย ร.10 ด้านการศึกษา

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ...

[อัพเดท] รายชื่อ กศจ. สุรินทร์ ล่าสุด รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ บอร์ด กศจ. สุรินทร์ 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงนาม วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อ กศจ.จังหวัดสุรินทร์ ...

การศึกษารูปแบบ 4.0 Education 4.0 คืออะไร ความหมายของ Education 4.0 นิยาม การศึกษา 4.0

การศึกษารูปแบบ 1.0 คือ การศึกษาที่ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ การศึกษารูปแบบ 2.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ การศึกษารูปแบบ 3.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ การศึกษารูปแบบ ...

โรงเรียนคุณธรรม คู่มือโรงเรียนคุณธรรม แนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม จ.สุรินทร์ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  ...

[หัวอกครู] กศจ. ศูนย์อำนาจใหม่ ที่ห่างไกลจากคนเป็นครู ความกังวลใจใน กศจ. และ กศจ. ควรเป็นอย่างไร

หลังจากที่มีการยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และมีองค์คณะใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนในชื่อ “กศจ., คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” (โดยมีการลงนามแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน ...

[แนะนำ] ผู้แทนครูใน กศจ. สุรินทร์ ผู้แทนครูในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนครูในบอร์ด กศจ. สุรินทร์

ทันทีที่มีคำสัง สป. 550/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คุณครูในจังหวัดสุรินทร์ทั้งที่สังกัด สพป. และ สพม. คงจะอยากรู้จักผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ...

[ก.ค.ศ.] หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ ก.ค.ศ. ระเบียบการสรรหาผู้แทน ก.ค.ศ. ระเบียบการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ดาวน์โหลด กฎ ก.ค.ศ. : คลิกเลย >> ...