Latest เข้าใจเข้าถึงพัฒนา News

อปริหานิยธรรม 7 หลักธรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ ...

หลักสูตรหาเสียงเลือกตั้งออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจัลหาเสียงเลือกตั้ง ดิจิทัลสำหรับนักการเมือง

สัปดาห์นี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” พาไปทำความรู้จักหลักสูตร “การเรียนหาเสียงเลือกตั้งออนไลน์” ในยุค 4.0 ที่นักการเมืองรุ่นใหม่ต้องใช้ดิจิทัลเข้าถึงประชาชน จะได้คะแนนเสียงหรือไม่ไปติดตามกัน  “Digital ...

ครูนักประชาธิปไตย จุดเริ่มต้นสร้างสังคมประชาธิปไตย ลักษณะครูที่เป็นนักประชาธิปไตย ปลูกฝังยุวชนประชาธิปไตย

ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนค่อนข้างมากต่อการสร้างและหล่อหลอมเด็กไทยให้มีแนวคิดและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย คือ ครูผู้สอน จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็น “นักประชาธิปไตย” ...

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตร Home School

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ...

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปลูกฝังนักเรียนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สถาบันชาติ ความรักชาติ ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นำเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้น ...

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของในหลวง ร.10 ความหมายแห่งพระบรมราโชบาย ร.10 ด้านการศึกษา

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ...

[อัพเดท] รายชื่อ กศจ. สุรินทร์ ล่าสุด รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ บอร์ด กศจ. สุรินทร์ 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงนาม วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อ กศจ.จังหวัดสุรินทร์ ...