Latest เข้าใจเข้าถึงพัฒนา News

ไอเดียชื่อพรรคการเมือง อยากตั้งพรรคการเมือง เลยทำ สัญลักษณ์พรรคแทนคุณไทย สัญลักษณ์พรรครักครอบครัว

ตั้งใจจริงๆ ว่า อยากตั้งพรรคการเมือง อยากเล่นการเมือง อยากเข้าไปมีบทบาททางการเมือง ซึ่งเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วว่า อยากเป็นผู้แทนราษฎร เพราะเชื่อว่า ...

ตอนจบของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา

ตอนจบเรื่องราวของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา มานี รักเผ่าไทย เป็นบุตรของ มารุต และ นลินี รักเผ่าไทย ...

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียงพระนาม ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

คุณลักษณะ ครูดี 4.0 ครูไทยในยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร ครูดี 4.0 ในมูลนิธิสยามกัมมาจล ครูยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร

คุณลักษณะครูดี 4.0 มีดังนี้ 1. ครูมี Growth Mindset 2. ครูเปลี่ยนห้องเรียน 3. ครูเปลี่ยนการสอน 4. ครูแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ IT เป็น 5. ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม(จับชีพจรของสังคม) และชุมชนได้ ...

การสอนปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา ต้นกล้าของปัญญาประดิษฐ์ศึกษา AI Education for Young Students

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับสพฐ. จัดกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ศึกษา หรือ AI Education คุณครูมัธยมปลายทั้งประเทศ นี่คือวิทยาทานฟรีที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ...

สรุป ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 6 ยุทธศาสตร์ชาติมีอะไรบ้าง

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) คืออะไร ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ...

อปริหานิยธรรม 7 หลักธรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ ...