Latest เข้าใจเข้าถึงพัฒนา News

การสอนปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา ต้นกล้าของปัญญาประดิษฐ์ศึกษา AI Education for Young Students

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับสพฐ. จัดกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ศึกษา หรือ AI Education คุณครูมัธยมปลายทั้งประเทศ นี่คือวิทยาทานฟรีที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ...

สรุป ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 6 ยุทธศาสตร์ชาติมีอะไรบ้าง

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) คืออะไร ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ...

อปริหานิยธรรม 7 หลักธรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ ...

หลักสูตรหาเสียงเลือกตั้งออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจัลหาเสียงเลือกตั้ง ดิจิทัลสำหรับนักการเมือง

สัปดาห์นี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” พาไปทำความรู้จักหลักสูตร “การเรียนหาเสียงเลือกตั้งออนไลน์” ในยุค 4.0 ที่นักการเมืองรุ่นใหม่ต้องใช้ดิจิทัลเข้าถึงประชาชน จะได้คะแนนเสียงหรือไม่ไปติดตามกัน  “Digital ...

ครูนักประชาธิปไตย จุดเริ่มต้นสร้างสังคมประชาธิปไตย ลักษณะครูที่เป็นนักประชาธิปไตย ปลูกฝังยุวชนประชาธิปไตย

ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนค่อนข้างมากต่อการสร้างและหล่อหลอมเด็กไทยให้มีแนวคิดและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย คือ ครูผู้สอน จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็น “นักประชาธิปไตย” ...

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตร Home School

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ...

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปลูกฝังนักเรียนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สถาบันชาติ ความรักชาติ ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นำเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้น ...