Latest เข้าใจเข้าถึงพัฒนา News

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตร Home School

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ...

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปลูกฝังนักเรียนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สถาบันชาติ ความรักชาติ ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นำเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้น ...

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของในหลวง ร.10 ความหมายแห่งพระบรมราโชบาย ร.10 ด้านการศึกษา

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ...

[อัพเดท] รายชื่อ กศจ. สุรินทร์ ล่าสุด รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ บอร์ด กศจ. สุรินทร์ 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงนาม วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อ กศจ.จังหวัดสุรินทร์ ...

การศึกษารูปแบบ 4.0 Education 4.0 คืออะไร ความหมายของ Education 4.0 นิยาม การศึกษา 4.0

การศึกษารูปแบบ 1.0 คือ การศึกษาที่ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ การศึกษารูปแบบ 2.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ การศึกษารูปแบบ 3.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ การศึกษารูปแบบ ...

โรงเรียนคุณธรรม คู่มือโรงเรียนคุณธรรม แนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม จ.สุรินทร์ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  ...

[หัวอกครู] กศจ. ศูนย์อำนาจใหม่ ที่ห่างไกลจากคนเป็นครู ความกังวลใจใน กศจ. และ กศจ. ควรเป็นอย่างไร

หลังจากที่มีการยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และมีองค์คณะใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนในชื่อ “กศจ., คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” (โดยมีการลงนามแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน ...