Latest ผลงานโรงเรียนในฝัน News

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารและแหล่งเรียนรู้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จ.สุรินทร์ ...

[ขยายผล] การอบรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic ร.ร. นารายณ์คำผงวิทยา สพม.33

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic สำหรับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และโรงเรียนในสหวิทยาเขต ...

[รองชนะเลิศ] ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 ของ บ.อักษรเอ็ดดูเคชั่น

ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝัน ครั้งที่ 1″ หรือ 1st Aksorn Teacher’s Inspiration Award หรือ ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ...

[แซบคัก!] ลาบหมาน้อย สมุนไพรเย็น วุ้นธรรมชาติ สารพัดประโยชน์ โครงงานสกัดเพคตินจากกรุงเขมา เครือหมาน้อย

โครงงานเรื่อง การสกัดเพคตินจากใบหมาน้อย ผู้จัดทำ 1.นางสาว วันวิสาข์  พลเมือง 2.นางสาว  วัลลภา   เขาทอง 3.นาย  ประวิทย์   บุญเผย 4.นาย  พันธกานต์   สาริวงษ์ ครูที่ปรึกษา : นายศักดิ์อนันต์ ...