Latest งานบริหารโรงเรียน News

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 และร่าง มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) ได้กำหนดแนวทางและให้ความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาฉบับนี้ ...

ข้อมูลที่พักในสุรินทร์ โรงแรมในจังหวัดสุรินทร์ รีสอร์ทในจังหวัดสุรินทร์ ที่พักนักเรียนแข่งศิลปหัตถกรรมสุรินทร์

บัญชีรายชื่อที่พักแข่งศิลปหัตถกรรมในจังหวัดสุรินทร์, รอติดตั้ง 1. ที่พักในอำเภอชุมพลบุรี คลิกเลย >>  [ที่พัก] และ [โรงแรมที่พักในอำเภอชุมพลบุรี,อำเภอรัตนบุรี] 2. ที่พักในอำเภอเมืองสุรินทร์ ...

[ลูกเสือ] คุณวุฒิทางลูกเสือ ลำดับคุณวุฒิทางลูกเสือ และขั้นการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ

การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ 1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) จบแล้ว 2. ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C. Basic Unit Leader Training Course) แบ่งตามประเภทลูกเสือ สำรอง , สามัญ , สามัญรุ่นใหญ่ , วิสามัญ จบแล้วได้วุฒิบัตร ...

[ดาวน์โหลด] คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แนวปฏิบัติลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เนื่องจากมีความเร่งด่วนในการจัดส่งคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จะมีการถ่ายทอดสดในวันที่ ๑๕ -๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ...

[ดาวน์โหลด] แบบรูปรายการก่อสร้างและรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง สพฐ.

ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง Download แบบที่ได้รับงบประมาณส่งให้กรมบัญชีกลางในการประกวดราคาวิธี e-Bidding >> ทุกโรงเรียนควราวน์โหลดเก็บไว้อ้างอิง รายละเอียดแบบรูปรายการดังแนบ แบบก่อสร้าง ...

[สพม.33] แผนที่โรงเรียน สพม.33 รายชื่อและที่ตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ แผนที่ 6 สหวิทยาเขต

แผนที่โรงเรียน สพม.33 รายชื่อและที่ตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ 85 โรงเรียน 1. อำเภอเมืองสุรินทร์ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม โรงเรียนท่าสว่างวิทยา โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา โรงเรียนนาดีวิทยา โรงเรียนนาบัววิทยา โรงเรียนพญารามวิทยา โรงเรียนมหิธรวิทยา โรงเรียนรามวิทยา ...

การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกลยุทธ์การบริหารคนของขงเบ้งแห่งวรรณกรรมสามก๊ก

“คนสำราญ งานสำเร็จ” สุดยอดนักบริหารการศึกษาต้องรู้จักการบริหารคนได้ ใช้คนเป็น วางคนให้เหมาะสมกับงาน ดูแลคนทำงานให้มีความสุข เมื่อคนมีความสุขในการทำงานและอยู่ในองค์กร ...