Latest การพัฒนาเครือข่าย (ครู) News

ชมรมครู สควค. อบรมผลิตสื่อการเรียนรู้โปสเตอร์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

10-11 ตุลาคม 2552 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) โดยการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 42,500 บาท จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ...

ชมรมครู สควค. อบรมการเขียนเว็บไซต์ทางการศึกษาด้วยโปรแกรม PHP-Nuke

18-19 ตุลาคม 2551 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

เครือข่ายครู สควค. ช่วงก่อเกิดกำเนิดนาม ชมรมครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

9-10 ตุลาคม 2549 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ควคท. ; ชื่อย่อในขณะแรกเริ่มจัดตั้งเครือข่ายฯ) จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายครูทุน ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมพัฒนาศาสตร์การสอนเนื้อหาวิชา PCK ครูวิทยาศาสตร์ อุดรธานี

14-15 กรกฎาคม 2555 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 13,000 บาท) ร่วมกับ ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

11 ธันวาคม 2554 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมสร้างสื่อการเรียนรู้ ประเภทโปสเตอร์เพื่อการศึกษา

16 ตุลาคม 2553 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...