Latest ครูฝึกประสบการณ์ News

เอกสารเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย : เส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย [นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ว่าที่ครูผู้ช่วย ห้ามพลาด]

ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 1. เอกสารเตรียมสอบ : [เส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย] 2. สรุปกฎหมาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย : [ชีทสรุปกฎหมาย สอบครูผู้ช่วย] 3. คู่มือประเมินสมรรถนะครู ...

[ตัวอย่าง] ตารางโครงสร้างแบบสำรวจพฤติกรรม การปฏิบัติการล้างฟิล์มถ่ายรูป ตัวอย่างการสร้างแบบวัดด้านทักษะพิสัย

ตัวอย่างตารางโครงสร้าง แบบสำรวจพฤติกรรม : การปฏิบัติการล้างฟิล์มถ่ายรูป ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย จำนวนข้อ 1. ขั้นเตรียมการ 1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์  ได้แก่ ขวดน้ำยา ถาดน้ำยา ...

[ตัวอย่าง] ตารางโครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ตัวอย่างการสร้างแบบวัดด้านจิตพิสัย

ตัวอย่างตารางโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย จำนวนข้อ 1. ...

[กรณีศึกษา] การศึกษาการร่วมมือของนักเรียน จากการเล่นเกม “บริษัทจำกัด” เกมวัดพฤติกรรมกลุ่ม ร่วมมือหรือแข่งขัน

ข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นผลการศึกษาพฤติกรรม “การร่วมมือ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …… โรงเรียน xxxxxxxxx  เมื่อวัน ……. ที่ ….. เดือน …………… พ.ศ. ….. ในคาบที่ ...

[แนะนำ] การสังเกตการสอน วิธีสังเกตการสอน สิ่งที่นักศึกษาฝึกสอน ต้องสังเกตในการสังเกตการสอน

การสังเกตการสอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของครูและนักเรียน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ...

[ลองดู] วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และแฟ้มสะสมงานนักเรียน (Portfolio)

A: การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินผลตามสภาพจริง จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งทั้งสองส่วนรวมเรียกว่า “วิธีการที่เป็นชีวิตจริง”(Authentic ...

[ข้อมูล] การนิเทศการสอน หลักการนิเทศการสอน เตรียมตัวรับการนิเทศ ระบบนิเทศที่มีประสิทธิภาพ

การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการติดตามการสอน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรม กระตุ้น แก้ไขและส่งเสริมเพื่อให้ผู้ได้รับการนิเทศสนใจในงานที่รับผิดชอบและเพิ่มขีดความสามารถในการสอนภายในขอบเขตที่ดียิ่งขึ้น ...