Latest A:5:กันยายน News

[ข้อมูล] 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย นิทรรศการ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ

นิทรรศการ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ โดย สภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 20กันยายน ...

[ข้อมูล] งานบุญข้าวสาก ประเพณีกินข้าวสาก บุญข้าวสลากภัตร บุญข้าวกระยาสารท ประเพณีข้าวสาก [ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10]

งานบุญข้าวสาก  หรือ บุญข้าวสลาก หรือ สลากภัตร (คำว่า สาก ในที่นี้ ในภาษาอีสาน ตรงกับภาษาไทยว่า สลาก หรืออีกนัยยะหนึ่ง หมายถึง กระยาสารท) คือ การทำบุญที่ให้พระเณรทั้งวัด ...

[ข้อมูล] ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประเพณีรวมญาติ ของชาวไทยเขมร [วันสารทเขมร แรม 14 ค่ำเดือน 10]

คำว่า “แซน” หมายถึง การเซ่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวง ส่วน “โฎนตา” หมายถึง การทำบุญให้ยาย และตา หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ดังนั้น ประเพณีแซนโฎนตา หมายถึง ประเพณีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ...

[ข้อมูล] วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และวันการศึกษานอกโรงเรียน [8 กันยายน วันการศึกษานอกโรงเรียน]

การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากการเรียนรู้หนังสืออันเป็นกุญแจสำคัญที่ไขเข้าสู่สรรพวิทยาการแล้ว การเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนอย่างอื่น และกระบวนการอื่น ...

[ข้อมูล] วันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประวัติวันเยาวชนแห่งชาติ [20 กันยายน]

วันเยาวชนแห่งชาติ ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ ...