Latest ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา News

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการอบรมครูและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ KKU ...

สรุป ผลงานดีเด่นโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1 ปี (1 พ.ย. 2561 – 31 ต.ค. 2562) ความโดดเด่นของนารายณ์คำผงวิทยา

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ สังกัด สพม.33 มีนักเรียนจำนวน 542 คน มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 42 คน ปัจจุบันบริหารงานโดย นายศักดิ์อนันต์ ...

ที่สุดของความภูมิใจ นารายณ์คำผงวิทยา รับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากคิงเพาเวอร์ น.ค.ว. ลงข่าวเดลินิวส์

2 สิงหาคม 2562 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา พร้อมด้วย นายชัชวาล มั่นคง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และนายกิตติธัช ...

ITLA2019 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4.0

ผลงาน ITLA2019 : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4.0 เจ้าของผลงาน : ครูณัฐพล แสงทวี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ITLA2019 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน

ผลงาน ITLA2019 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (lesson study) และวิธีการแบบเปิด ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ปี 2562

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ (ในอำเภอโนนนารายณ์มี 3 โรงเรียน อีกสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก) และเป็นอำเภอขนาดเล็กของจังหวัดสุรินทร์ ...

คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile” และการประชุมขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น กรมอนามัย

25-26 มีนาคม 2562 : ผู้บริหาร (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) และคณะครู (นายกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ และนายพยงค์ สันทาลุนัย) เข้าร่วมประชุมพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile ...