Latest ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา News

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ.

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 โรงเรียน (1 ใน 100 โรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ได้แก่ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ...

[Co Premium] นารายณ์ โค พรีเมี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา จำหน่ายเนื้อโคขุน เกรดพรีเมี่ยม สุรินทร์

นารายณ์ โค พรีเมี่ยม : เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม. 33 สนับสนุนทุนประกอบกิจการโดยกองทุนเสริมสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร ...