Latest ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา News

ที่สุดของความภูมิใจ นารายณ์คำผงวิทยา รับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากคิงเพาเวอร์ น.ค.ว. ลงข่าวเดลินิวส์

2 สิงหาคม 2562 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา พร้อมด้วย นายชัชวาล มั่นคง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และนายกิตติธัช ...

ITLA2019 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4.0

ผลงาน ITLA2019 : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4.0 เจ้าของผลงาน : ครูณัฐพล แสงทวี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ITLA2019 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน

ผลงาน ITLA2019 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (lesson study) และวิธีการแบบเปิด ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ปี 2562

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ (ในอำเภอโนนนารายณ์มี 3 โรงเรียน อีกสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก) และเป็นอำเภอขนาดเล็กของจังหวัดสุรินทร์ ...

คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile” และการประชุมขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น กรมอนามัย

25-26 มีนาคม 2562 : ผู้บริหาร (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) และคณะครู (นายกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ และนายพยงค์ สันทาลุนัย) เข้าร่วมประชุมพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ อ.โนนนารายณ์

“โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ.

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 โรงเรียน (1 ใน 100 โรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ได้แก่ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ...