Latest มุมผู้เรียน News

การเป็นผู้นำแบบ open-source leader การเป็นผู้นำในยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร วิธีการเป็นผู้นำที่เหมาะกับ 21st Century

หนังสือเล่มใหม่โดย Rajeev Peshawaria ซีอีโอสัญชาติอเมริกันของผมชื่อ Naked Autocrat เล่าถึง การเป็นผู้นำแบบ open-source leader ยุคที่ข้อมูลในโลกล้วนฟรี และสะดวกในการเข้าถึง การสื่อสารคือ LINE สมองถูกทดแทนด้วย ...

กิจกรรมรู้ ละ เลิกนิสัยอันตราย สร้างนิสัยเปลี่ยนชีวิต พลเมืองที่ไม่มีนิสัยอันตราย จะเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตย

นิสัยอันตราย หรือนิสัยไม่ดี เมื่อเรามีมากขึ้น ก็อาจนำมาสู่ความล้มเหลวในชีวิต ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หลงผิดเป็นถูก หลงถูกเป็นผิด ส่งผลให้เราทำในสิ่งที่ผิดพลาด ...

4 วิธีปั้นเด็กยุคใหม่ให้เป็นผู้นำตนเอง การประยุกต์หลัก 7 อุปนิสัยผู้มีประสิทธิผลสูง พัฒนานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา

“Leadership is a choice, not a position” Dr. Stephen R. Covey ภาวะผู้นำสร้างได้ตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อพูดถึงคำว่า ‘ผู้นำ’ เราจะนึกถึงภาพของผู้มีอำนาจ มีตำแหน่งใหญ่โต ต้องเป็นประธานาธิบดี เป็นผู้บริหารระดับสูงก่อนเป็นอันดับแรก ...

หนังสือ ผู้นำในตัวฉัน The Leader in Me การนำ 7 อุปนิสัย สำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง มาสร้างภาวะผู้นำให้กับเด็กนักเรียน

บริษัท แพคริม (โดยคุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแพคริม) ได้นำเสนอแนวทางการใช้หลักการ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง ของ สตีเวน โควีย์ ...

สรุปหนังสือ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) แบบเข้าใจง่ายที่สุด

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งหลาย เกิดมาพร้อมความเป็น ‘ผู้นำ’ ยากที่คนธรรมดาทั่วไปจะเป็นผู้นำได้ แต่ผลวิจัยจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านความฉลาดทางอารมณ์ ...

กลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา กลุ่มเพื่อนแท้ เก่ง ดี มี ประโยชน์ นวัตกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง

กลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา อุดมการณ์เพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน : เก่ง ดี มีประโยชน์ คุณสมบัติเพื่อนแท้ : มารยาทดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน ดำรงตนเสียสละ ...

ครูนักประชาธิปไตย จุดเริ่มต้นสร้างสังคมประชาธิปไตย ลักษณะครูที่เป็นนักประชาธิปไตย ปลูกฝังยุวชนประชาธิปไตย

ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนค่อนข้างมากต่อการสร้างและหล่อหลอมเด็กไทยให้มีแนวคิดและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย คือ ครูผู้สอน จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็น “นักประชาธิปไตย” ...