Latest การพัฒนาผู้เรียน-ชั้นเรียน News

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารและแหล่งเรียนรู้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จ.สุรินทร์ ...

[ขยายผล] การอบรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic ร.ร. นารายณ์คำผงวิทยา สพม.33

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic สำหรับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และโรงเรียนในสหวิทยาเขต ...

[รองชนะเลิศ] ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 ของ บ.อักษรเอ็ดดูเคชั่น

ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝัน ครั้งที่ 1″ หรือ 1st Aksorn Teacher’s Inspiration Award หรือ ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ...

[แผนสวนพฤกษ์] ตัวอย่างแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาเคมี4 อุตสาหกรรมแร่ (แร่รัตนชาติ-ผักลิ้นปี่)

แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง ...

[เนื้อหา] วิชาเคมี ม.6 หน่วย ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม เรื่อง แร่รัตนชาติ และแหล่งแร่ใน จ.สุรินทร์

ความหมายของแร่รัตนชาติ แร่รัตนชาติ จัดเป็นแร่อโลหะที่มีค่า หมายถึง แร่หรือหินบางชนิด หรืออินทรียวัตถุธรรมชาติ ที่สามารถนำมาเจียระไน ตกแต่ง หรือแกะสลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ ...

[ข้อมูล] พืชศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมุนไพรพื้นบ้าน ผักลิ้นปี่ ผักหูปลาช่อน ประโยชน์ของผักลิ้นปี่

ชื่อเรียก : ผักลิ้นปี่ ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักกาดนกเขา, ผักบั้ง ชื่อสามัญ : หูปลาช่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enulia sonchifolia DC.  คลิกโหลด >> [ภาพขนาดใหญ่] ลักษณะของใบ : ใบของผักลิ้นปี่ มีลักษณะยาวปลายมน ...

[ผลงาน] จิตรกรรมทราย (Sand Painting) แร่ทรายสุรินทร์ สร้างศิลป์ผักลิ้นปี่ [บูรณาการสวนพฤกษ์วิชาเคมี อุตสาหกรรมแร่]

ทราย (sand) จัดเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่การใช้ประโยชน์จากแร่ทราย คือ การนำไปถมที่ และเป็นส่วนประกอบของการผสมทำปูนซีเมนต์ สำหรับฉาบปูนหรือเทพื้น ...