Latest หลักสูตรปรับปรุง 2560 News

การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่ การจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ จะสอนสาระภูมิศาสตร์อย่างไร

สำหรับครูสังคมศึกษาที่กำลังจะสอนภูมิศาสตร์หลักสูตรใหม่ครับ (ข้อมูลจากเพจ สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม) จะเปิดเทอมกันแล้ว ครูสังคมศึกษาคงกำลังวุ่นกับการเตรียมออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.4 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.4 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป. 4 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ...

[โอเค] คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป. 1 สสวท.

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย ...