Latest บทเนียน ผอ.ใหม่ News

new-house-celebrate

คำกล่าวขึ้นบ้านใหม่ การกล่าวในงานขึ้นบ้านใหม่ การพูดในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ (สำหรับประธาน)

คำกล่าวขึ้นบ้านใหม่ ของ ผู้อำนวยการศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ในโอกาสงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ ครูวรศาสตร์ ครูไฉทยา เสาร์ทอย (10 มกราคม 2560) เรียน คุณครูวรศาสตร์ และคุณครูไฉทยา ...
newdirector-story

ครูแบบไหนที่ ผอ.ชอบ ครูแบบไหนที่ ผอ.ปลื้ม ครูแบบไหนที่อยู่ในใจ ผอ. ทำงานแบบไหนให้ ผอ.ชอบ ผอ.เมตตา ผอ.ปลื้ม

ตอนผมเป็นครู ผมอยากเห็นผู้บริหารมีความเป็นนักวิชาการ ทำงานแบบมืออาชีพ เน้นสัมฤทธิผลของงาน แต่โลกความจริงมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอก ผู้บริหารแต่ละท่านมีลักษณะแตกต่างกัน ...
newdirector-story

[บทเนียน ผอ.ใหม่] บทที่ 3 (ตอนที่ 21-30) ผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชาองค์กร

newdirector-story

[บทเนียน ผอ.ใหม่] บทที่ 2 (ตอนที่ 11-20) ช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ผอ.ใหม่

newdirector-story

[บทเนียน ผอ.ใหม่] บทที่ 1 (ตอนที่ 1-10) ปฐมบท จุดเริ่มต้นของผู้บริหารสถานศึกษา