ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

25 ตุลาคม 2561 : ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

31 ตุลาคม 2561 : ส่งมอบงานการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

1-6 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] เดินทางไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตาม MOU ระหว่างโรงเรียนตาเบาวิทยากับมหาวิทยาลัยซีหนาน และเป็นตัวแทนสถานศึกษาลงนามใน MOU ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากับมหาวิทยาลัยซีหนาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยซีหนาน  (วันที่ 6 พ.ย. 2561 รอง ผอ. เป็นตัวแทนประชุมประจำเดือน ของผู้บริหาร ที่ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา)

7 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ต้อนรับนักเรียน พบนักเรียนวันแรก และสานเสวนากับทีมบริหารโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  [บ่าย : ไปราชการ] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  Leave a Comment