ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

25 ตุลาคม 2561 : ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

31 ตุลาคม 2561 : ส่งมอบงานการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

1-6 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] เดินทางไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตาม MOU ระหว่างโรงเรียนตาเบาวิทยากับมหาวิทยาลัยซีหนาน และเป็นตัวแทนสถานศึกษาลงนามใน MOU ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากับมหาวิทยาลัยซีหนาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยซีหนาน  (วันที่ 6 พ.ย. 2561 รอง ผอ. เป็นตัวแทนประชุมประจำเดือน ของผู้บริหาร ที่ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา)

7 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ต้อนรับนักเรียน พบนักเรียนวันแรก และสานเสวนากับทีมบริหารโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  [บ่าย : ไปราชการ] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  

8 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ประเสริฐ สันทอง ณ โรงเรียนยางวิทยาคาร  [บ่าย] ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สมชัย นามสว่าง ณ โรงเรียนสังขะ

9 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ร่วมแสดงความยินดี ผอ. ประจักษ์ เงางาม ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา  [บ่าย] ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ธรรมนูญ มีเสนา (โรงเรียนพนมดงรักวิทยา) ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และ ผอ. ทองใบ ตลับทอง ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร

12 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ประชุมกลุ่มบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดี ผอ. กชพร ธรรมวิเศษ  ณ โรงเรียนเมืองบัววิทยา  [บ่าย] ร่วมแสดงความยินดี ผอ.พิทักษ์ ทวีแสง ณ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

13 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า ไปราชการ]  กรรมการประเมิน รอง ผอ.นิโลบล พุทธานุรักษ์ ณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  [บ่าย : ไปราชการ] ลงนามความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

14 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า]  ประธานกรรมการประเมินครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

15 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] เปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนามในสมุดบัญชีโรงเรียน มอบหมายรอง ผอ. ประชุมสหวิทยาเขต 6 [บ่าย] ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประทับตราสถาบันใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยซีหนาน และโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และประชุมมอบนโยบายการบริหารงานและรับฟังเสียงครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา / เย็น เดินทางเข้า กทม.

16-20 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

21 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมกิจกรรมกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

22 พฤศจิกายน 2561 : [เย็น] ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอโนนนารายณ์ ณ อบต.คำผง

23 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า : ไปราชการ] นำผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน การแปรรูปวัวและจำหน่ายเนื้อวัว ณ ทีคาวฟาร์ม ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีคุณนลินรัตน์ โพธิ์คำ เจ้าของกิจการให้การต้อนรับและให้ความรู้ [เย็น] นำบุคลากรเยี่ยมและรับขวัญลูกครูณัฐพล-ครูวรากรณ์ ศิลาลัย 

26 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า : ไปราชการ] ประชุมสมาคมผู้บริหารและครูโนนนารายณ์ ณ โรงเรียนบ้านขุมดิน อ.โนนนารายณ์ สาระสำคัญ คือ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นสถานที่จัดงานวันครู ปี 2562

27 พฤศจิกายน 2561 : เช้า เดินตรวจสอบห้องเรียนและสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบ บ่าย กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์  

28 พฤศจิกายน 2561 : เช้า นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี จัดพิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันวชิราวุธ ณ โดมเรารัก น.ค.ว.

29 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] เช้า ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นายสำเริง บุญโต ผอ. สพม. 33, บ่าย เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ สพม. 33

3 ธันวาคม 2561 : ตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริง ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นับได้จำนวน 569 คน และรายงานต้นสังกัด

4 ธันวาคม 2561 : จัดกิจกรรมวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ณ โดม เรารัก นคว. จากนั้นเข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสิรินธร

5 ธันวาคม 2561 : นำบุคลากรโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ 

7 ธันวาคม 2561 : เดินทางไปประสานงานการจัดจ้างพนักงานบริการประจำศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และประสานงานการเดินทางผ่านแดน ไปราชการที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ 

11 ธันวาคม 2561 : ประชุมสหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา ณ โรงเรียนรัตนบุรี จากนั้นเดินทางไปร่วมงานศพแม่ ผอ.ชนะศึก จินดาศรี และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ณ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์

13 ธันวาคม 2561 : ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน สพม.33 ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร์ 

14 ธันวาคม 2561 : ปฐมฤกษ์ เปิดร้าน “นารายณ์ โค พรีเมี่ยม” (Narai Co Premium) ของนักเรียน และเปิดบัญชี “กองทุนเสริมสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา”

15-16 ธันวาคม 2561 : เดินทางร่วมคณะนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปราชการเก็บข้อมูลวิจัย  ณ สำนักงานเขตการศึกษาเมืองเสียมราฐ พร้อมกับศึกษาดูงานโรงเรียนวัดโบ และวิทยาลัยปํ๊ว เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

17 ธันวาคม 2561 : [ไปราชการ] นำคณะนักวิจัยเข้าพบ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 จ.สุรินทร์ จากนั้นเข้าพบ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ (ครู สควค. รุ่นที่ 5) นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ณ เหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ 

18-20 ธันวาคม 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปี ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร/ แวะศึกษาดูงาน โรงเรียนผาเทิบวิทยา จ.มุกดาหาร Leave a Comment