Latest การศึกษาของไทย News

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการบริหารงาน ความเข้าใจ AI เบื้องต้น

” ปัจจุบัน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคสำหรับภาคธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและการทำงานของภาครัฐ ...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศัพท์อังกฤษในพระพุทธศาสนา ศัพท์อังกฤษในศาสนาพุทธ คำอังกฤษในศาสนาพุทธ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  สำหรับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เพื่อน ๆ ชาวต่างชาติกันครับ ประโยคถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนา What is your religion? ...

ตอนจบของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา

ตอนจบเรื่องราวของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา มานี รักเผ่าไทย เป็นบุตรของ มารุต และ นลินี รักเผ่าไทย ...

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียงพระนาม ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

คุณลักษณะ ครูดี 4.0 ครูไทยในยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร ครูดี 4.0 ในมูลนิธิสยามกัมมาจล ครูยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร

คุณลักษณะครูดี 4.0 มีดังนี้ 1. ครูมี Growth Mindset 2. ครูเปลี่ยนห้องเรียน 3. ครูเปลี่ยนการสอน 4. ครูแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ IT เป็น 5. ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม(จับชีพจรของสังคม) และชุมชนได้ ...

การสอนปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา ต้นกล้าของปัญญาประดิษฐ์ศึกษา AI Education for Young Students

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับสพฐ. จัดกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ศึกษา หรือ AI Education คุณครูมัธยมปลายทั้งประเทศ นี่คือวิทยาทานฟรีที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ...

สรุป ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 6 ยุทธศาสตร์ชาติมีอะไรบ้าง

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) คืออะไร ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ...