Latest การศึกษาของไทย News

ตอนจบของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา

ตอนจบเรื่องราวของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนที่ทุกคนไม่เคยรู้ ชีวิตของมานี มานะ ปิติ ชูใจ หลังเรียนจบประถมศึกษา มานี รักเผ่าไทย เป็นบุตรของ มารุต และ นลินี รักเผ่าไทย ...

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียงพระนาม ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

คุณลักษณะ ครูดี 4.0 ครูไทยในยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร ครูดี 4.0 ในมูลนิธิสยามกัมมาจล ครูยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร

คุณลักษณะครูดี 4.0 มีดังนี้ 1. ครูมี Growth Mindset 2. ครูเปลี่ยนห้องเรียน 3. ครูเปลี่ยนการสอน 4. ครูแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ IT เป็น 5. ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม(จับชีพจรของสังคม) และชุมชนได้ ...

การสอนปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา ต้นกล้าของปัญญาประดิษฐ์ศึกษา AI Education for Young Students

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับสพฐ. จัดกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ศึกษา หรือ AI Education คุณครูมัธยมปลายทั้งประเทศ นี่คือวิทยาทานฟรีที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ...

สรุป ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 6 ยุทธศาสตร์ชาติมีอะไรบ้าง

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) คืออะไร ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ...

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตร Home School

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ...

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปลูกฝังนักเรียนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สถาบันชาติ ความรักชาติ ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นำเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้น ...