Latest สหพันธรัฐมาเลเซีย News

ระบบการศึกษาของสหพันธรัฐมาเลเซีย

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย หรือ สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่เป็นการศึกษาในระบบทุกระดับ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) จะมีกรมจากกระทรวงอื่น ...