Latest สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว News

[ข้อมูล] ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บรรยากาศโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวครั้งแรก ...

ชุดซาวหนุ่ม สปป.ลาว (ชุดเยาวชน สปป.ลาว) เครื่องแต่งกายเยาวชน สปป.ลาว กิจกรรมซาวหนุ่ม

เครื่องแต่งกายของเยาวชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือชุดซาวหนุ่ม (คำว่า “ซาวหนุ่ม” หมายถึง “เยาวชน”) มีลักษณะดังที่แสดงในภาพ โดยเยาวชน สปป.ลาว จะมีเครื่องแบบ ...

ปราสาทหินวัดพู มรดกโลกลาวใต้ แขวงจำปาสัก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัฒนธรรมผี พราหมณ์ พุทธอยู่ร่วมกัน

วัดพู คือ ที่ตั้งของศาสนาสถานฮินดูในเขตลาวตอนล่าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ห่างจากเมืองปากเซลงไปทางใต้ ตามถนนหมายเลข ๑๓ หรือตามเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงประมาณ ...

เที่ยวจำปาสัก สะบายดีปากเซ ชมน้ำตกผาส้วม ตาดฟาน วัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี มหานทีสี่พันดอน

แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ตอนใต้ของ สปป.ลาว มีขนาดใหญ่และความเจริญเป็นอันดับ 3 ของประเทศ อาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับชายแดนประเทศไทยทางด่านช่องเม็ก ...

เที่ยวเวียงจันทน์ ไหว้พระธาตุหลวง ชมประตูชัย วัดสีเมือง วัดสีสะเกด หอพระแก้ว ธาตุดำ หอคำ ล่องลำน้ำงึม

นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประกอบไปด้วยเมือง (อำเภอ) ทั้งหมด 6 เมือง คือ เมืองจันทะบุลี, เมืองสีสัดตะนาก, เมืองไซเสดถา, เมืองสีโคดตะบอง, ...

เที่ยวหลวงพระบาง ชมวังเจ้ามหาชีวิต วัดเชียงทอง พระธาตุจอมพูสี น้ำตกตาดกวางสี ของดีตลาดมืด

เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ “อนุรักษ์ความเก่าแก่ดั้งเดิมไว้ได้ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (The ...

เที่ยวลาวกลาง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เที่ยวสะหวันนะเขต แวะสะหวันนะเวกัส ไหว้พระธาตุอิงฮัง

เมื่อเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สอง (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) มาถึงที่เมืองสะหวันนะเขต ของ สปป.ลาว นอกจากจะแวะเสี่ยงดวงที่สะหวันนะเวกัส หรือเลยไปด่านลาวบ๋าว ...