Latest B:2:ธันวาคม News

[ข้อมูล] 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 พฤศจิกายน 2559 : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และในปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดิม ในช่วงที่ผ่านมา ...

[ข้อมูล] วันส่งท้ายปีเก่า วันสิ้นปี นับเวลาถอยหลัง countdown [31 ธันวาคม]

วันส่งท้ายปีเก่า หรือ วันสิ้นปี คือ วันสุดท้ายของปี ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ตามปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) ซึ่งดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก ...

[ข้อมูล] วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [28 ธันวาคม วันพระเจ้าตากสินมหาราช]

ในวันอังคาร แรม 4 ค่ำ จุลศักราช 1129 หรือตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 (ค.ศ.1768) พระยาวชิรปราการ (สิน) ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ โดยทำพิธีตามโบราณราชเพณีตามแบบพระมหากษัตริย์ครั้งกรุงศรีอยุธยา ...

[ข้อมูล] Boxing Days วันเปิดกล่องของขวัญ สวรรค์นักชอป [26 ธันวาคม บ๊อกซิ่งเดย์]

Boxing Days หรือ วันเปิดกล่องของขวัญ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี (หลังวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม) ถือเป็นวันหยุดสาธารณะ เป็นวันที่มอบของขวัญให้กับบุคคลด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย ...

[ข้อมูล] วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม ประวัติวันคริสต์มาส ซานตาครอส [25 ธันวาคม Christmas Day]

คำว่า “คริสต์มาส” เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า “บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” ซึ่งพบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษในปี ...

[ข้อมูล] วันรัฐธรรมนูญ กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ประวัติวันรัฐธรรมนูญ [10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ]

             รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ             วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

[ข้อมูล] วันรำลึกยุวชนทหาร กำเนิด รด. นักศึกษาวิชาทหาร ญี่ปุ่นบุกไทย ปิดเทอมไปรบ [8 ธันวาคม 2484]

   ยุวชนทหาร (ยวท.) คือ เยาวชนที่ได้รับการฝึกวิชาทหารขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2478-2490 (ค.ศ. 1935-1947) โดยอยู่ในช่วงที่เหตุการณ์ในยุโรปประมาณทศวรรษที่ 1930 กำลังผันผวนเกิดปัญหามีสงครามกันอยู่นั้น ...