ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ เผยแพร่สื่อดาราศาสตร์ สุริยัน จันทรา ความคิดทางเวลาของมนุษยชาติ

time-astroedu

28 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 7,500 บาท) ร่วมกับ ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) จัดโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ : สุริยัน จันทรา ความคิดทางเวลาของมนุษยชาติ (ตัวอย่างการเขียนเว็บบล็อก) แก่ครูที่เข้ารับการอบรมชิงปฏิบัติการใช้เว็บบล็อกเพื่อการบริหาร การนิเทศและพัฒนาการเรียนรู้ ของชมรมครู สควค. สุรินทร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ผู้สนใจอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ ความคิดทางเวลา ดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมการวัดเส้นรอบวงโลก (กิจกรรมวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวง ในวันวสันตวิษุวัต ของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.)) ดูเพิ่มเติมที่เว็บศูนย์ดาราศาสตร์ศึกษา [www.astroeducation.com]Leave a Comment