Latest ปี 2562 (น.ค.ว.) News

เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : หล่อพระ หล่อคน เยาวชนคนหล่อพระ ทีมพุทธยุวชนคนหล่อพระปฏิมา

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 4 ถวายแรงกาย แรงทรัพย์ แรงใจเป็นพุทธบูชา หล่อพระ หล่อคน : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ...

เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : ค่ายผู้นำเยาวชนธรรมาธิปไตย ผู้นำเยาวชนชาวพุทธ พลเมือง 5 ดี เยาวชน 5 ดี

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 3 ค่ายผู้นำเยาวชนธรรมาธิปไตย ผู้นำเยาวชนชาวพุทธ พลเมือง 5 ดี : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ...

เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : พลเมืองดีเพราะมีมนต์ ธุรกิจจารึกมนต์ เด็กไม่ซุกซน เพราะสวดมนต์ทุกวัน

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 2 พลเมืองดีเพราะมีมนต์ : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ...

เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : มีบารมีธรรมประจำตน สร้างพลเมืองดีที่มีธรรม อุดมการณ์บารมีธรรม

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 1 มีบารมีธรรมประจำตน สร้างพลเมืองดีที่มีธรรม : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ...

การอุทิศแรงทรัพย์ แรงใจ แรงกายเพื่อพระพุทธศาสนา สร้างพระเป็นพุทธบูชา อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป เยาวชนสร้างพระ

การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ...

เด็กดีเพราะมีมนต์ : บทสวดมหาจักรพรรดิ คำแปลบทสวดมหาจักรพรรดิ อานิสงค์ของการสวดบทสวดมหาจักรพรรดิ

บทสวดมหาจักรพรรดิ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง) [สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จบ, จันทร์ 15 จบ, อังคาร 8 จบ, พุธ 17 จบ, พฤหัส 19 จบ, ศุกร์ 21 จบ, เสาร์ 10 จบ] นะโมพุทธายะ ...

ความหมายของธรรมาธิปไตย และสังคมธรรมาธิปไตย หลักธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ในทุกระดับของการปกครอง

ธรรมาธิปไตย หมายถึง การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ คือ จะทำอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการยึดถือตนและกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ถือธรรมะคือ ...