Latest บทเรียนสัปดาห์3 News

[CBSEL วันที่ 17 เช้า] บรรยาย การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ความสำคัญของแผนพัฒนาโรงเรียนจีน (14 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา การวางแผนพัฒนาโรงเรียน วิทยากร ศาสตราจารย์หยู๋ เจ๋อ หยวน (รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน) E-mail : 786449337@qq.com วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ๑. ...

[CBSEL วันที่ 16 บ่าย] อภิปราย โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา เติ้งเหวย (โรงเรียนประถมเฉาหยาง) และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉินหยี ...

[CBSEL วันที่ 16 เช้า] การสอนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่จีนต้องเผชิญในยุคข้อมูลข่าวสาร (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา การสอนในชั้นเรียนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่ประเทศจีนต้องเผชิญกับการศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร วิทยากร รศ. จางเหลียง สถาบันวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ...