Latest เอกสาร โหลดฟรี News

director-application

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ผอ. 2559

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ ...
Teacher-kosojo

[ด่วนมาก] ตัวอย่างแบบประวัติประกอบการเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ผู้แทนครู ใน กศจ.)

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้แต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...
lesson-plan-gemstone-plant

[แผนสวนพฤกษ์] ตัวอย่างแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาเคมี 4 อุตสาหกรรมแร่ (แร่รัตนชาติ-ผักลิ้นปี่)

แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง ...
sobsornor-report

[ตัวอย่าง] การเขียนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน สอบ ภาค ค ศึกษานิเทศก์ เอกสารประเมินสมรรถนะ สอบ ศน.

แนวทางการเขียนรายงานภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบศึกษานิเทศก์ (การประเมินประวัติฯ และการประเมินสมรรถนะศึกษานิเทศก์) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้  ผู้เขียนขอย้ำว่า “ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงและยังไม่ได้พรรณนารายละเอียดของรายงาน” ...
Brochure-Self-guided

[โหลดฟรี] ตัวอย่างแผ่นพับแนะนำตนเอง ประกอบการสอบสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย (ไฟล์ word)

ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการ) ควรจัดทำแผ่นพับแนะนำตนเอง ...
sts-lao-class-1

[โหลดฟรี] ตัวอย่างแผนการสอนฟิสิกส์ ตามแนวคิด STS ของ Yuenyong แผนคุณภาพดีใช้ทั้งไทย-ลาว

    แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong(2006) หรือ แผนการสอนฟิสิกส์ แบบ STS ที่ ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ...