Latest ชมรมครู สควค. (สสวท.) News

สสวท. ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู สควค. ในพื้นที่ห่างไกล และการพัฒนาเครือข่ายครู สควค.

24 มีนาคม 2549 : อาจารย์ราม   ติวารี (คนที่ 2 จากขวามือ) จากสาขาฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติงานของครู สควค. ในพื้นที่ห่างไกล ...

ชมรมครู สควค. จัดสร้างและส่งมอบหอพระบำเพ็ญบุญ 1 แก่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์

13 มกราคม 2555 : ผู้แทนชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันเฉียงเหนือ (ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข-ว่องไว ธุอินทร์-ณัฐพล แสงทวี) ส่งมอบเงินบริจาค ของเพื่อน พี่ น้อง ครู สควค. และผู้มีจิตศรัทธาจากหลายส่วน ...

เครือข่ายครู สควค.-ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง อบรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

18-20 มกราคม 2555 [โครงการปี ก.ศ. 2554] :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) และ [นายวิฑูรย์  สืบโมรา : ประธาน] ...

ชมรมครู สควค. อบรมผลิตสื่อการเรียนรู้โปสเตอร์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

10-11 ตุลาคม 2552 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) โดยการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 42,500 บาท จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ...

ชมรมครู สควค. อบรมการเขียนเว็บไซต์ทางการศึกษาด้วยโปรแกรม PHP-Nuke

18-19 ตุลาคม 2551 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

เครือข่ายครู สควค. ช่วงก่อเกิดกำเนิดนาม ชมรมครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

9-10 ตุลาคม 2549 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ควคท. ; ชื่อย่อในขณะแรกเริ่มจัดตั้งเครือข่ายฯ) จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายครูทุน ...