Latest การพัฒนาเครือข่าย (ครู) News

โรงเรียนวัฒนธรรมและการศึกษาลูกอีสานอนันตสุข

ที่ดินแปลงยาวในภาพ(ถ่ายดาวเทียม) สำหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ถาวร) โดยเบื้องต้นแบ่งถมที่ 2 ไร่ ที่เหลือทำแปลงนาสาธิต ปลูกข้าวหอมมะลิ, ...