Latest สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ News

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ [รวบรวมความรู้เรื่องช้างในจังหวัดสุรินทร์ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด]

คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์ มีว่า “สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ปะคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” และมีช้าง เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัด สุรินทร์มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เกี่ยวกับช้าง ...

ประโยชน์ที่ได้จากช้าง แนวทางการอนุรักษ์ช้างสุรินทร์ที่ยั่งยืน ศูนย์คชศึกษาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง

บทที่ 8 การอนุรักษ์ช้างสุรินทร์ 8.1 ประโยชน์ที่ได้จากช้าง           1. การขายช้าง ปัจจุบันลูกช้างเชือกหนึ่ง ราคาประมาณ 200,000-400,000 บาท ช้างหนุ่มจะมีราคา 450,000 บาทขึ้นไป ช้างที่มีอายุมากขึ้นราคาจะต่ำลง ...

ภูมิปัญญาในการเลี้ยงช้างของชาวกูย คชศาสตร์พื้นบ้าน อุปสรรคในการใช้ภูมิปัญญาในการเลี้ยงช้าง บ้านตากลาง

บทที่ 7 ภูมิปัญญาในการเลี้ยงชาวของชาวกูย 7.1 ภูมิปัญญาด้านอาหารช้าง ชาวช้างจะเตรียมอาหารจำพวกหญ้า กก อ้อ หญ้าปล้อง ไม้ไผ่ เถาวัลย์ ไม้ยืนต้น และอาหารประเภทพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ...

ประเพณีและความผูกพันของคนกับช้าง [ทำบุญช้างเกิด ช้างตาย แยกลูกช้าง บวชนาคช้าง] และงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

บทที่ 6 ประเพณีและความผูกพันของคนกับช้าง 6.1 ประเพณีทำบุญช้างเกิดและช้างตาย วิถีชีวิตชองชาวกวย มีความผูกพันกับช้าง ประดุจเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน มีทุกข์ร่วมทุกข์ ...

พิธีกรรมเกี่ยวกับการคล้องช้างป่า [การจับช้าง การวังช้าง การโพนช้าง] เซ่นไหว้ผีปะกำ ข้อปฏิบัติขณะออกคล้องช้างป่า

บทที่ 5 พิธีกรรมเกี่ยวกับการคล้องช้างป่า 5.1 ประวัติการคล้องช้าง ในอดีตชายฉกรรจ์ชาวส่วยแสดงความสามารถ โดยการออกจับช้างป่า ถ้าหากผู้ใดสามารถจับช้างป่าได้ ก็จะเป็นที่รักใคร่ของญาติๆ ...

การจัดลำดับหมอช้าง [ควาญมะ ควาญจา หมอสะเดียง หมอสดำ ครูบา] และพิธีประชิหมอ คชศาสตร์พื้นบ้าน

บทที่ 4 การจัดลำดับหมอช้าง 4.1 การจัดลำดับหมอช้าง           หมอ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับครูบา ระดับหมอสะดำ และระดับหมอสะเดียง           ควาญ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ควาญจา และควาญมะ   ...

อาหารและยาสมุนไพรของช้าง ประเภทของอาหารช้าง การกินอาหารของช้าง โรคช้าง พืชสมุนไพรสำหรับช้าง

บทที่ 3 อาหารและยาสมุนไพรของช้าง 3.1 ประเภทของอาหารช้าง ช้างเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อ บริโภคแต่ธัญพืชและน้ำ  อาหารช้าง แบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ หญ้า ไม้ไผ่ เถาวัลย์หรือไทร ...