[ตบว.] ผลงานนักเรียน คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนตาเบาวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก (22 สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน)

tbw-awardA : ผลงานนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา
6 กันยายน 2559 : [เหรียญรางวัล] นายชัยณรงค์ คิดดีจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง เดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ครูผู้ฝึกซ้อม นายภาติยะ สายรัตน์ 

7-8 ตุลาคม 2559 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ สพม.33 นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับจำนวน 14 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และ 4 รายการเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่มีรายการใดได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2-3 ธันวาคม 2559 : โครงงานดาราศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 2 เรื่อง คือ (1) การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา (นางสาวมณฑิรา  โยธินธะ, นายภาคภูมิ  ธานีพูน) และ (2) ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล (นางสาวอภิญญา  ประสมสุด, นายพรพิชัย  พาขุนทด) ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (ครูที่ปรึกษา นายอัครพล ราโช และนางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง)

14-15 ธันวาคม 2559 : ผลงาน E-magazine “สะเร็นน่า…” ของสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา (น.ส.ปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, น.ส.นิศารัตน์ คิดนุนาม) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ผลงาน ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (ครูที่ปรึกษา นายวัชรพล  เที่ยงปา) (ผลการแข่งขัน ไม่ได้รับรางวัล)

16 ธันวาคม 2559 : นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สพม. 33 เกมส์ ดังนี้ ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เหรียญทองแดง (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูวัชรพล เที่ยงปา, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์) และนักกรีฑาได้รับเหรียญรางวัล 4 รายการ ดังนี้  (1) เด็กหญิงฉัตรสุดา บินรวดเร็ว เหรียญทอง วิ่ง 4×400 เมตร 14 ปี หญิง (2) เด็กหญิงเจนจิรา มะลิซ้อน และเด็กหญิงรัตนาภรณ์  สำราญสุข เหรียญเงิน วิ่ง 4×100 เมตร 14 ปี หญิง (3) นางสาวจารุกร  จันทะสิงห์ เหรียญทองแดง วิ่ง 4×100 เมตร 16 ปีหญิง (4) นางสาวจารุกร จันทะสิงห์ เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร 16  ปีหญิง (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูเจษฎา นารี)

4-5 กุมภาพันธ์ 2560 : สภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา โดย นางสาวปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, นางสาวอภิญญา ประสมสุด, นายภาคภูมิ ธานีพูน พร้อมด้วย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์, นายสกลเดช เวชกามา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2560 : นักเรียนทีมนครใบเบา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 6 (31 มีนาคม-4 เมษายน 2560) ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (ครูที่ปรึกษา นายสกลเดช เวชกามา)

15 กุมภาพันธ์ 2560 : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ลำดับที่ 7 จาก 19 ทีม (ครูวรศาสตร์ เสาร์ทอย ที่ปรึกษา)

11 เมษายน 2560 : นางสาวอภิญญา ประสมสุด ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (17 มีนาคม 2560) และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 คน ให้เข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 (ส่งเสริมโดย ครูอัครพล ราโช และครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

21 มิถุนายน 2560 : นางสาวอรทัย เฉลียวไว ได้รับรางวัลเหรียญทอง (89/100 คะแนน) ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือ ม.4-6 รอบตัวแทนระดับจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูไชยา ต่างประโคน)

4 กรกฎาคม 2560 : ลำดับที่ 9 จาก 11 ทีม การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัดสุรินทร์  ของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เรื่อง คุณธรรมประจำตน ยุวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร (นางสาวปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, นางสาวนิศารัตน์ คิดนุนาม ครูที่ปรึกษา ครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

13-15 กรกฎาคม 2560 : นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายเยาวชนพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี (นักเรียนแกนนำจำนวน 13 คน ครูที่ปรึกษา : ครูสกลเดช เวชกามา) 

2 สิงหาคม 2560 : นวัตกรรมประชาธิปไตย เรื่อง แบบฝึกคัดไทยใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม ของสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 ผลงาน รอบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงาน จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สภาผู้แทนราษฎร 

21 สิงหาคม 2560 :างสาวปาลิดา เสนาปรุ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย (1 ใน จำนวน 31 คน) รางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ ครูผู้ส่งเสริมและสนับสนุน)

22 สิงหาคม 2560 : นายภูวไนย ประเมินชัย และ นางสาวปนัดดา เกิดชื่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (มารยาทไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2560 (ครูกวิศา สุนทรดี และครูสาวิตรี ประโยครัมย์ ครูที่ปรึกษา)

9-10 กันยายน 2560 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ สพม.33 นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับจำนวน 9 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และ 9 รายการเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่มีรายการใดได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

19 กันยายน 2560 : นวัตกรรมประชาธิปไตยเรื่อง “แบบฝึกคัดไทยใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม” ของสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม (จากการคัดเลือกรอบคณะกรรมการลงพื้นที่ 12 ทีม) ให้นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อนวัตกรรมเป็น “คำคุณธรรมประชาธิปไตย สร้างสำนึกใหม่สู่สังคม” ผลการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 ได้รับรางวัล ชมเชย เป็นเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท (ลำดับที่ 4 จาก 5 ทีม)

7-9 พฤศจิกายน 2560 : ผลงาน E-magazine ของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา (น.ส.ปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, นายภาคภูมิ ธานีพูน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 40 ทีม ผลงานผ่านเข้ารอบเข้าค่ายจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ณ จังหวัดชลบุรี (ครูที่ปรึกษา นายวัชรพล  เที่ยงปา) (ได้รับเงินทุนสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อจัดทำฉบับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ)

B : ผลงานคุณครูโรงเรียนตาเบาวิทยา
31 สิงหาคม 2559 : [ประกาศ สพม.33 และเกียรติบัตร] นางสาวชญานิษฐ์ สุรสอน ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนางกัญญา สัญจรดี ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

16 มกราคม 2559 : [โล่เกียรติยศ] นายวัชรพล เที่ยงปา ครูผู้ช่วย ได้รับโล่รางวัลครูดีศรีปราสาท ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

20-22 มกราคม 2559 : [ประกาศ สดร.] ครูอัครพล ราโช ครูผู้ช่วย ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ให้เข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น (จ.ร้อยเอ็ด) และโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง (จ.เชียงใหม่) ประจำปี 2560 (ุ6-10 กุมภาพันธ์ 2560)

27-29 พ.ค. 2560 : ครูวัชรพล เที่ยงปา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการ ITLA2017 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

7 กันยายน 2560 : ครูวัชรพล เที่ยงปา ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท รางวัลครูผู้มีพลังการพัฒนาเรียนรู้ Active Learning รางวัลระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก สพม. 33 จากหน่วยการเรียนรู้ “สะเต็ม-สกรีน-สู่อาชีพ”

14 กันยายน 2560 : ครูสาวิตรี ประโยครัมย์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBP) เรียนรวม เรื่อง “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนด้วยแบบฝึกคัดไทยใหม่” 

26 กันยายน 2560 : ครูสกลเดช เวชกามา และครูอัครพล ราโช ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท การประกวดสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

29 พฤศจิกายน 2560 : ครูสกลเดช เวชกามา ได้รับคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและสถานศึกษา รางวัล MOE Awards กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล คุณภาพระดับดีมาก (ระดับดีเด่น เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

C : ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา
3 กันยายน 2559 : [โล่พระราชทาน, เข็ม, เกียรติบัตร, เงินรางวัล] รางวัลพระราชทานครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ (ผลงานจากการพัฒนางาน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์) 

26 กันยายน 2559 : [ถ้วยรางวัลพระราชทาน] รางวัลพระราชทาน “ครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา (ผลงานชนะเลิศตามโครงการ Innovative Teacher Leader Award 2016 ของบริษัท Microsoft (ประเทศไทย) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์) 

30 พฤษภาคม 2560 : [ประกาศคุรุสภา] ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี 2560 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เรื่อง “สร้างพลังการเรียนรู้ ด้วยหนึ่งครู หนึ่งผลงานพัฒนาผู้เรียนระดับชาติ” ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค

4 สิงหาคม 2560 : [ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ] ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ผู้อำนวยการสถานศึกษาไทย ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 

29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 : เป็น 1 ใน 30 ผู้บริหารสถานศึกษาไทย เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) โดยทุนสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

29 พฤศจิกายน 2560 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้รับคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและสถานศึกษา รางวัล MOE Awards กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประเภทบุคคล คุณภาพระดับดีมาก (ระดับดีเด่น เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

D : ผลงานโรงเรียนตาเบาวิทยา
ปีการศึกษา 2559 : ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับ ม.3 เฉลี่ย 33.50 เพิ่มขึ้น 1.56, ระดับ ม.6 เฉลี่ย 28.28 เพิ่มขึ้น 0.36, คะแนนเฉลี่ย ม.3/ ม.6 เท่ากับ 31.73 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 2.06 มีพัฒนาการการเพิ่มขึ้นของคะแนนเป็นลำดับที่ 5 ของ สพม. 33 (85 โรงเรียน)  

9 พฤษภาคม 2560 : โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีการศึกษา 2559 (โดยคณะครูงานสภานักเรียน : นายวัชรพล เที่ยงปา, นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์, นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย และผู้อำนวยการ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

30 พฤษภาคม 2560 : [ประกาศคุรุสภา] ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี 2560 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เรื่อง “สร้างพลังการเรียนรู้ ด้วยหนึ่งครู หนึ่งผลงานพัฒนาผู้เรียนระดับชาติ” ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค

25 กรกฎาคม 2560 : ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นตัวแทน สพม. 33 จัดนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง “การดำเนินกิจกรรม STEM Education” ของ สพม.33 ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี และเป็น 1 ใน 9 โรงเรียนใน สพม.33 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ สพฐ.สัญจร ณ วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

8 กันยายน 2560 : โรงเรียนตาเบาวิทยา รับโล่รางวัลการคัดเลือกและยกย่องโรงเรียน ครู ผู้มีพลังการพัฒนาเรียนรู้ Active Learning รางวัลระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก สพม. 33 จากหน่วยการเรียนรู้ “สะเต็ม-สกรีน-สู่อาชีพ” ของครูวัชรพล เที่ยงปา ในงานมหกรรมวิชาการ สพม.33

8 กันยายน 2560 : โรงเรียนตาเบาวิทยา รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในงานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปี 2560 

26 กันยายน 2560 : โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

4 ตุลาคม 2560 : [ประกาศ สพม.33] โรงเรียนตาเบาวิทยา เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้คุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประจำอำเภอปราสาท (1 ใน 17 แห่ง ของจังหวัดสุรินทร์)  

29 พฤศจิกายน 2560 : โรงเรียนตาเบาวิทยาได้รับคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและสถานศึกษา รางวัล MOE Awards กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเภทสถานศึกษา คุณภาพระดับดีมาก (ระดับดีเด่น เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

E : งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรพิเศษ
2 กันยายน 2559 : ค่าครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม. 33 จำนวน 43,680 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 25-26 ชุด

8 กันยายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จำนวน 3,000 บาท เพื่อดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะในโรงเรียน 

28 พฤศจิกายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพละศึกษา จำนวน 163,100 บาท

28 พฤศจิกายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมบำรุงบ้านพักครู 1 หลัง จำนวน 200,000  บาท

3 กุมภาพันธ์ 2560 : วงอีสานดรัมไลน์ โดยนายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์ มอบเครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิต รวมมูลค่า 70,000 บาท ให้กับโรงเรียนตาเบาวิทยา ประสานงานโดยครูจิรภัทร เฉิดวาสนา

21 กุมภาพันธ์ 2560 : T-Cow Farm และบริษัท ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด โดยนายถนอมวงษ์ ร่วมยอดและนางนลินรัตน์ โพธิ์คำ ผู้จัดการกิจการและบริษัท สนับสนุนมูลวัวกว่า 2 ตัน สนับสนุนกิจการใบเบาและเกษตรพอเพียง โรงเรียนตาเบาวิทยา (ประสานงานโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

10 มิถุนายน 2560 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ส่งมอบกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียนและสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ มูลค่าประมาณ 60,000 บาท แก่โรงเรียนตาเบาวิทยา (ขับเคลื่อนโดย นายอัครพล ราโช และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

14 มิถุนายน 2560 : ได้รับการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมทั้งโรงเรียนเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 301,200 บาท จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

23 มิถุนายน 2560 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 30,000 บาท แก่โครงการ “การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนตาเบาวิทยา 

23 มิถุนายน 2560 : สพฐ. จัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน 4,100 บาท

23 มิถุนายน 2560 : สพฐ. จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา (ขนาดเล็ก) จำนวน 5,550 บาท

9 สิงหาคม 2560 : สพฐ. จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ระยะสั้น 24 คน) ประจำปี 2560 โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน 30,760 บาท (จัดทำรั้วลวดหนามล้อมรอบโรงเรียนด้านทิศตะวันตก และสวนเกษตรของโรงเรียน)

26 กันยายน 2560 : สพม. จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าวัสดุ สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน 30,000 บาท 

F : โครงการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. โครงการ Chevron Enjoy Science 2559 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (Learning Object)
4. โครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นเงินทุนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ดีกินดี บนพื้นฐานของการพึ่งตัวเอง จำนวน 30,000 บาท (เพื่อดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2560)
5. โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการและเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จำนวน 30,000 บาท (เพื่อดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2560)
6. โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียนและสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ มูลค่าประมาณ 60,000 บาท (เพื่อดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2560)
7. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับครูเกษตรกร นักเรียน ม.ต้น ฝึกปฏิบัติเรื่องการทำนา ในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยนายศักดิ์ชัย ยอดเยี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับเกษตรอำเภอปราสาท
8. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (งบ 7,750 บาท)Leave a Comment