[ตบว.] ผลงานนักเรียน คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนตาเบาวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก (22 ส.ค. 2559-31 ส.ค. 2561)

tbw-awardA : ผลงานนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา
6 กันยายน 2559 : [เหรียญรางวัล] นายชัยณรงค์ คิดดีจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง เดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ครูผู้ฝึกซ้อม นายภาติยะ สายรัตน์ 

7-8 ตุลาคม 2559 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ สพม.33 นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับจำนวน 14 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และ 4 รายการเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่มีรายการใดได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2-3 ธันวาคม 2559 : โครงงานดาราศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 2 เรื่อง คือ (1) การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา (นางสาวมณฑิรา  โยธินธะ, นายภาคภูมิ  ธานีพูน) และ (2) ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล (นางสาวอภิญญา  ประสมสุด, นายพรพิชัย  พาขุนทด) ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (ครูที่ปรึกษา นายอัครพล ราโช และนางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง)

14-15 ธันวาคม 2559 : ผลงาน E-magazine “สะเร็นน่า…” ของสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา (น.ส.ปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, น.ส.นิศารัตน์ คิดนุนาม) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ผลงาน ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (ครูที่ปรึกษา นายวัชรพล  เที่ยงปา) (ผลการแข่งขัน ไม่ได้รับรางวัล)

16 ธันวาคม 2559 : นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สพม. 33 เกมส์ ดังนี้ ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เหรียญทองแดง (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูวัชรพล เที่ยงปา, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์) และนักกรีฑาได้รับเหรียญรางวัล 4 รายการ ดังนี้  (1) เด็กหญิงฉัตรสุดา บินรวดเร็ว เหรียญทอง วิ่ง 4×400 เมตร 14 ปี หญิง (2) เด็กหญิงเจนจิรา มะลิซ้อน และเด็กหญิงรัตนาภรณ์  สำราญสุข เหรียญเงิน วิ่ง 4×100 เมตร 14 ปี หญิง (3) นางสาวจารุกร  จันทะสิงห์ เหรียญทองแดง วิ่ง 4×100 เมตร 16 ปีหญิง (4) นางสาวจารุกร จันทะสิงห์ เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร 16  ปีหญิง (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูเจษฎา นารี)

4-5 กุมภาพันธ์ 2560 : สภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา โดย นางสาวปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, นางสาวอภิญญา ประสมสุด, นายภาคภูมิ ธานีพูน พร้อมด้วย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์, นายสกลเดช เวชกามา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2560 : นักเรียนทีมนครใบเบา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 6 (31 มีนาคม-4 เมษายน 2560) ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (ครูที่ปรึกษา นายสกลเดช เวชกามา)

15 กุมภาพันธ์ 2560 : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ลำดับที่ 7 จาก 19 ทีม (ครูวรศาสตร์ เสาร์ทอย ที่ปรึกษา)

11 เมษายน 2560 : นางสาวอภิญญา ประสมสุด ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (17 มีนาคม 2560) และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 คน ให้เข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 (ส่งเสริมโดย ครูอัครพล ราโช และครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

21 มิถุนายน 2560 : นางสาวอรทัย เฉลียวไว ได้รับรางวัลเหรียญทอง (89/100 คะแนน) ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือ ม.4-6 รอบตัวแทนระดับจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูไชยา ต่างประโคน)

4 กรกฎาคม 2560 : ลำดับที่ 9 จาก 11 ทีม การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัดสุรินทร์  ของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เรื่อง คุณธรรมประจำตน ยุวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร (นางสาวปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, นางสาวนิศารัตน์ คิดนุนาม ครูที่ปรึกษา ครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

13-15 กรกฎาคม 2560 : นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายเยาวชนพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี (นักเรียนแกนนำจำนวน 13 คน ครูที่ปรึกษา : ครูสกลเดช เวชกามา) 

2 สิงหาคม 2560 : นวัตกรรมประชาธิปไตย เรื่อง แบบฝึกคัดไทยใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม ของสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 ผลงาน รอบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงาน จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สภาผู้แทนราษฎร 

21 สิงหาคม 2560 :างสาวปาลิดา เสนาปรุ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย (1 ใน จำนวน 31 คน) รางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ ครูผู้ส่งเสริมและสนับสนุน)

22 สิงหาคม 2560 : นายภูวไนย ประเมินชัย และ นางสาวปนัดดา เกิดชื่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (มารยาทไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2560 (ครูกวิศา สุนทรดี และครูสาวิตรี ประโยครัมย์ ครูที่ปรึกษา)

9-10 กันยายน 2560 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ สพม.33 นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับจำนวน 9 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และ 9 รายการเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่มีรายการใดได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

19 กันยายน 2560 : นวัตกรรมประชาธิปไตยเรื่อง “แบบฝึกคัดไทยใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม” ของสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม (จากการคัดเลือกรอบคณะกรรมการลงพื้นที่ 12 ทีม) ให้นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อนวัตกรรมเป็น “คำคุณธรรมประชาธิปไตย สร้างสำนึกใหม่สู่สังคม” ผลการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 ได้รับรางวัล ชมเชย เป็นเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท (ลำดับที่ 4 จาก 5 ทีม)

7-9 พฤศจิกายน 2560 : ผลงาน E-magazine ของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา (น.ส.ปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, นายภาคภูมิ ธานีพูน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 40 ทีม ผลงานผ่านเข้ารอบเข้าค่ายจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ณ จังหวัดชลบุรี (ครูที่ปรึกษา นายวัชรพล  เที่ยงปา) (ได้รับเงินทุนสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อจัดทำฉบับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ) และผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 20 ทีม เพื่อชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันที่ 8-9 มกราคม 2561 (ผลการแข่งขัน ไม่ได้รับรางวัล)

13 ธันวาคม 2560 : นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สพม. 33 เกมส์ ดังนี้ ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เหรียญเงิน (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูวัชรพล เที่ยงปา, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์) และกีฬาเปตอง เด็กชายศุภสัณฑ์ คชเคลื่อน เหรียญเงิน เปตองชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี, เด็กชายเชิดชัย คิดดีจริงและเด็กชายจักรพัน พรหมบุตร เหรียญทอง เปตองชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอัครพล ราโช)

3-4 กุมภาพันธ์ 2561 : นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา โดย นายพรพิชัย พาขุนทด, นายวรรธนัย ไม้จันทร์ดี, นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมลือนาม พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา นายสกลเดช เวชกามา, นางสาวชญานิษฐ์ สุระสอน, นางกัญญา สัญจรดี  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะพาเลซโซ่ กรุงเทพมหานคร

6 มีนาคม 2561 : นางสาวอภิญญา ประสมสุด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวสำรอง รุ่นที่ 1 ลำดับที่ 1 ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดสุรินทร์ 

6 มิถุนายน 2561 : [ประกาศ] ผลการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่ (สพม.33) : (1) ผลการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม. 1-3 (เด็กหญิงกรรณิการ์ สำราญล้ำ) คะแนน ระดับเหรียญเงิน  (2) ผลการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม. 4-6 (นางสาวสุนิสา เสาว์ใหญ่) คะแนน ระดับเหรียญทองแดง  (3) ผลการแข่งขัน คัดลายมือ ระดับชั้น ม. 1-3 (เด็กหญิงสมฤทัย ใจดีจริง) คะแนน ระดับเหรียญทองแดง  (4) ผลการแข่งขัน คัดลายมือ ระดับชั้น ม. 4-6 (นางสาวมณฑิรา โยธินทะ) คะแนน ระดับเหรียญทองแดง  (ครูที่ปรึกษา : ครูไชยา ต่างประโคน)

4 กรกฎาคม 2561 : นวัตกรรมประชาธิปไตย เรื่อง “Everyone is Leader; Leader in me, Leader in you” ของกลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) สภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 13 ผลงาน รอบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงาน จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 สภาผู้แทนราษฎร (วันที่ 21 สิงหาคม 2561) ผลการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561 (21 กันยายน 2561) ได้รับรางวัล ชมเชย เป็นเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท (ลำดับที่ 5 จาก 7 ทีม)

12 กรกฎาคม 2561 : ผลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้น ม.4-6 เนื่องในสัปดาห์วันอาเซียน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (นายพรพิชัย พาขุนทด, น.ส. อภิญญา ประสมสุด, น.ส. กรรณิการ์ เอี่ยมลือนาม) 

12 กันยายน 2561 : นักเรียนทีมวอลเล่ย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชน จังหวัดสุรินทร์ (ครูที่ปรึกษา ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูวัชรพล เที่ยงปา, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

B : ผลงานคุณครูโรงเรียนตาเบาวิทยา
31 สิงหาคม 2559 : [ประกาศ สพม.33 และเกียรติบัตร] นางสาวชญานิษฐ์ สุรสอน ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนางกัญญา สัญจรดี ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

16 มกราคม 2560 : [โล่เกียรติยศ] นายวัชรพล เที่ยงปา ครูผู้ช่วย ได้รับโล่รางวัลครูดีศรีปราสาท ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

20-22 มกราคม 2560 : [ประกาศ สดร.] ครูอัครพล ราโช ครูผู้ช่วย ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ให้เข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น (จ.ร้อยเอ็ด) และโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง (จ.เชียงใหม่) ประจำปี 2560 (ุ6-10 กุมภาพันธ์ 2560)

27-29 พ.ค. 2560 : ครูวัชรพล เที่ยงปา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการ ITLA2017 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

7 กันยายน 2560 : ครูวัชรพล เที่ยงปา ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท รางวัลครูผู้มีพลังการพัฒนาเรียนรู้ Active Learning รางวัลระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก สพม. 33 จากหน่วยการเรียนรู้ “สะเต็ม-สกรีน-สู่อาชีพ”

14 กันยายน 2560 : ครูสาวิตรี ประโยครัมย์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBP) เรียนรวม เรื่อง “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนด้วยแบบฝึกคัดไทยใหม่” 

26 กันยายน 2560 : ครูสกลเดช เวชกามา และครูอัครพล ราโช ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท การประกวดสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

29 พฤศจิกายน 2560 : ครูสกลเดช เวชกามา ได้รับคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและสถานศึกษา รางวัล MOE Awards กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล คุณภาพระดับดีมาก (ระดับดีเด่น เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

16 มกราคม 2561 : [โล่เกียรติยศ] นายอัครพล ราโช ครู ค.ศ. 1 ได้รับโล่รางวัลครูดีศรีปราสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

26-28 พ.ค. 2561 : ครูวัชรพล เที่ยงปา, ครูสกลเดช เวชกามา, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์, ครูอัครพล ราโช เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการ ITLA2018 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ครูสกลเดช เวชกามา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็น 1 ใน 10 “ครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” รับรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัลพระราชทาน “ครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ และโล่รางวัลผลงานทางวิชาการโดดเด่น Category Award Winner ด้าน Algorithmic Thinking (ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ อย่างมีเหตุผล) รับพระราชทานถ้วยรางวัล วันที่ 24 กันยายน 2561 

C : ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา
3 กันยายน 2559 : [โล่พระราชทาน, เข็ม, เกียรติบัตร, เงินรางวัล] รางวัลพระราชทานครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ (ผลงานจากการพัฒนางาน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์) 

26 กันยายน 2559 : [ถ้วยรางวัลพระราชทาน] รางวัลพระราชทาน “ครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา (ผลงานชนะเลิศตามโครงการ Innovative Teacher Leader Award 2016 ของบริษัท Microsoft (ประเทศไทย) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์) 

30 พฤษภาคม 2560 : [ประกาศคุรุสภา] ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี 2560 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เรื่อง “สร้างพลังการเรียนรู้ ด้วยหนึ่งครู หนึ่งผลงานพัฒนาผู้เรียนระดับชาติ” ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค

4 สิงหาคม 2560 : [ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ] ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ผู้อำนวยการสถานศึกษาไทย ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 

29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 : เป็น 1 ใน 30 ผู้บริหารสถานศึกษาไทย เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) โดยทุนสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

29 พฤศจิกายน 2560 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้รับคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและสถานศึกษา รางวัล MOE Awards กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประเภทบุคคล คุณภาพระดับดีมาก (ระดับดีเด่น เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

9 มกราคม 2561 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ Japan Science and Technology Agency (๋JST) ให้เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาจาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวน 1 คน) รับทุนและเข้าร่วมศึกษาดูงานการอาชีวศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (รวม 7 คน) ภายใต้โครงการ SAKURA Science Plan ร่วมกับ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซียและญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2561

26 กรกฎาคม 2561 : รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) จากการประกวดผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

20 สิงหาคม 2561 : ผู้บริหารได้รับคัดเลือกเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ของเขตตรวจราชการที่ 14 ระดับดี (ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2)

D : ผลงานโรงเรียนตาเบาวิทยา
ปีการศึกษา 2559 : ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับ ม.3 เฉลี่ย 33.50 เพิ่มขึ้น 1.56, ระดับ ม.6 เฉลี่ย 28.28 เพิ่มขึ้น 0.36, คะแนนเฉลี่ย ม.3/ ม.6 เท่ากับ 31.73 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 2.06 มีพัฒนาการการเพิ่มขึ้นของคะแนนเป็นลำดับที่ 5 ของ สพม. 33 (85 โรงเรียน)  

9 พฤษภาคม 2560 : โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีการศึกษา 2559 (โดยคณะครูงานสภานักเรียน : นายวัชรพล เที่ยงปา, นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์, นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย และผู้อำนวยการ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

30 พฤษภาคม 2560 : [ประกาศคุรุสภา] ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี 2560 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เรื่อง “สร้างพลังการเรียนรู้ ด้วยหนึ่งครู หนึ่งผลงานพัฒนาผู้เรียนระดับชาติ” ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค

25 กรกฎาคม 2560 : ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นตัวแทน สพม. 33 จัดนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง “การดำเนินกิจกรรม STEM Education” ของ สพม.33 ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี และเป็น 1 ใน 9 โรงเรียนใน สพม.33 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ สพฐ.สัญจร ณ วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

8 กันยายน 2560 : โรงเรียนตาเบาวิทยา รับโล่รางวัลการคัดเลือกและยกย่องโรงเรียน ครู ผู้มีพลังการพัฒนาเรียนรู้ Active Learning รางวัลระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก สพม. 33 จากหน่วยการเรียนรู้ “สะเต็ม-สกรีน-สู่อาชีพ” ของครูวัชรพล เที่ยงปา ในงานมหกรรมวิชาการ สพม.33

8 กันยายน 2560 : โรงเรียนตาเบาวิทยา รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในงานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปี 2560 

26 กันยายน 2560 : โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

4 ตุลาคม 2560 : [ประกาศ สพม.33] โรงเรียนตาเบาวิทยา เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้คุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประจำอำเภอปราสาท (1 ใน 17 แห่ง ของจังหวัดสุรินทร์)  

29 พฤศจิกายน 2560 : โรงเรียนตาเบาวิทยาได้รับคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและสถานศึกษา รางวัล MOE Awards กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเภทสถานศึกษา คุณภาพระดับดีมาก (ระดับดีเด่น เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

9 เมษายน 2561 : โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีการศึกษา 2560 (โดยคณะครูงานสภานักเรียน : นายวัชรพล เที่ยงปา, นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์, นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย และผู้อำนวยการ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) … ปี 2559 ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 1

16 พฤษภาคม 2561 : โรงเรียนได้รับอนุญาติให้เปิดการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (นายวัชรพล เที่ยงปา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)

E : งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรพิเศษ
2 กันยายน 2559 : ค่าครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม. 33 จำนวน 43,680 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 25-26 ชุด

8 กันยายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จำนวน 3,000 บาท เพื่อดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะในโรงเรียน 

28 พฤศจิกายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพละศึกษา จำนวน 163,100 บาท

28 พฤศจิกายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมบำรุงบ้านพักครู 1 หลัง จำนวน 200,000  บาท

3 กุมภาพันธ์ 2560 : วงอีสานดรัมไลน์ โดยนายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์ มอบเครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิต รวมมูลค่า 70,000 บาท ให้กับโรงเรียนตาเบาวิทยา ประสานงานโดยครูจิรภัทร เฉิดวาสนา

21 กุมภาพันธ์ 2560 : T-Cow Farm และบริษัท ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด โดยนายถนอมวงษ์ ร่วมยอดและนางนลินรัตน์ โพธิ์คำ ผู้จัดการกิจการและบริษัท สนับสนุนมูลวัวกว่า 2 ตัน สนับสนุนกิจการใบเบาและเกษตรพอเพียง โรงเรียนตาเบาวิทยา (ประสานงานโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

10 มิถุนายน 2560 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ส่งมอบกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียนและสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ มูลค่าประมาณ 60,000 บาท แก่โรงเรียนตาเบาวิทยา (ขับเคลื่อนโดย นายอัครพล ราโช และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

14 มิถุนายน 2560 : ได้รับการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมทั้งโรงเรียนเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 301,200 บาท จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

23 มิถุนายน 2560 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 30,000 บาท แก่โครงการ “การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนตาเบาวิทยา 

23 มิถุนายน 2560 : สพฐ. จัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน 4,100 บาท

23 มิถุนายน 2560 : สพฐ. จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา (ขนาดเล็ก) จำนวน 5,550 บาท

9 สิงหาคม 2560 : สพฐ. จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ระยะสั้น 24 คน) ประจำปี 2560 โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน 30,760 บาท (จัดทำรั้วลวดหนามล้อมรอบโรงเรียนด้านทิศตะวันตก และสวนเกษตรของโรงเรียน)

26 กันยายน 2560 : สพม. จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าวัสดุ สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน 30,000 บาท 

6 มีนาคม 2561 : สพม.จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา จำนวน  3,000 บาท 

31 ตุลาคม 2561 : ได้รับการจัดสรร (1) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 มูลค่า 271,240 บาท (2) โรงอาหารขนาด 84 ที่นั่ง มูลค่า 1,xxx,xxx บาท (3) งบซ่อมแซมหอประชุมและบ้านพักครู มูลค่า 2xx,xxx บาท จาก สพฐ.

F : โครงการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. โครงการ Chevron Enjoy Science 2559 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (Learning Object)
4. โครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นเงินทุนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ดีกินดี บนพื้นฐานของการพึ่งตัวเอง จำนวน 30,000 บาท (เพื่อดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2560)
5. โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการและเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จำนวน 30,000 บาท (เพื่อดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2560)
6. โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียนและสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ มูลค่าประมาณ 60,000 บาท (เพื่อดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2560)
7. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับครูเกษตรกร นักเรียน ม.ต้น ฝึกปฏิบัติเรื่องการทำนา ในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยนายศักดิ์ชัย ยอดเยี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับเกษตรอำเภอปราสาท
8. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (งบ 7,750 บาท)
9. โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา (กิจกรรมเพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จำนวน 30,000 บาท (เพื่อดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2561)Leave a Comment