[ตบว.] ผลงานนักเรียน คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนตาเบาวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก (22 สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน)

tbw-awardA : ผลงานนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา
6 กันยายน 2559 : [เหรียญรางวัล] นายชัยณรงค์ คิดดีจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง เดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ครูผู้ฝึกซ้อม นายภาติยะ สายรัตน์ 

7-8 ตุลาคม 2559 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ สพม.33 นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับจำนวน 14 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และ 4 รายการเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่มีรายการใดได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2-3 ธันวาคม 2559 : โครงงานดาราศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 2 เรื่อง คือ (1) การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา (นางสาวมณฑิรา  โยธินธะ, นายภาคภูมิ  ธานีพูน) และ (2) ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล (นางสาวอภิญญา  ประสมสุด, นายพรพิชัย  พาขุนทด) ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (ครูที่ปรึกษา นายอัครพล ราโช และนางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง)

14-15 ธันวาคม 2559 : ผลงาน E-magazine “สะเร็นน่า…” ของสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา (น.ส.ปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, น.ส.นิศารัตน์ คิดนุนาม) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ผลงาน ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (ครูที่ปรึกษา นายวัชรพล  เที่ยงปา) (ผลการแข่งขัน ไม่ได้รับรางวัล)

16 ธันวาคม 2559 : นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สพม. 33 เกมส์ ดังนี้ ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เหรียญทองแดง (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูวัชรพล เที่ยงปา, ครูสาวิตรี ประโยครัมย์) และนักกรีฑาได้รับเหรียญรางวัล 4 รายการ ดังนี้  (1) เด็กหญิงฉัตรสุดา บินรวดเร็ว เหรียญทอง วิ่ง 4×400 เมตร 14 ปี หญิง (2) เด็กหญิงเจนจิรา มะลิซ้อน และเด็กหญิงรัตนาภรณ์  สำราญสุข เหรียญเงิน วิ่ง 4×100 เมตร 14 ปี หญิง (3) นางสาวจารุกร  จันทะสิงห์ เหรียญทองแดง วิ่ง 4×100 เมตร 16 ปีหญิง (4) นางสาวจารุกร จันทะสิงห์ เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร 16  ปีหญิง (ครูผู้ฝึกซ้อม ครูภาติยะ สายรัตน์, ครูเจษฎา นารี)

4-5 กุมภาพันธ์ 2560 : สภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา โดย นางสาวปาลิดา เสนาปรุ, นางสาวพรรษา นิลแท้, นางสาวอภิญญา ประสมสุด, นายภาคภูมิ ธานีพูน พร้อมด้วย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์, นายสกลเดช เวชกามา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2560 : นักเรียนทีมนครใบเบา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 6 (31 มีนาคม-4 เมษายน 2560) ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (ครูที่ปรึกษา นายสกลเดช เวชกามา)

15 กุมภาพันธ์ 2560 : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ลำดับที่ 7 จาก 19 ทีม (ครูวรศาสตร์ เสาร์ทอย ที่ปรึกษา)

11 เมษายน 2560 : นางสาวอภิญญา ประสมสุด ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (17 มีนาคม 2560) และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 คน ให้เข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ส่งเสริมโดย ครูอัครพล ราโช และครูสาวิตรี ประโยครัมย์)

B : ผลงานคุณครูโรงเรียนตาเบาวิทยา
31 สิงหาคม 2559 : [ประกาศ สพม.33 และเกียรติบัตร] นางสาวชญานิษฐ์ สุรสอน ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนางกัญญา สัญจรดี ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

16 มกราคม 2559 : [โล่เกียรติยศ] นายวัชรพล เที่ยงปา ครูผู้ช่วย ได้รับโล่รางวัลครูดีศรีปราสาท ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

20-22 มกราคม 2559 : [ประกาศ สดร.] ครูอัครพล ราโช ครูผู้ช่วย ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ให้เข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น (จ.ร้อยเอ็ด) และโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง (จ.เชียงใหม่) ประจำปี 2560 (ุ6-10 กุมภาพันธ์ 2560)

C : ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนตาเบาวิทยา
3 กันยายน 2559 : [โล่พระราชทาน, เข็ม, เกียรติบัตร, เงินรางวัล] รางวัลพระราชทานครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ (ผลงานจากการพัฒนางาน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์) 

26 กันยายน 2559 : [ถ้วยรางวัลพระราชทาน] รางวัลพระราชทาน “ครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา (ผลงานชนะเลิศตามโครงการ Innovative Teacher Leader Award 2016 ของบริษัท Microsoft (ประเทศไทย) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์) 

D : ผลงานโรงเรียนตาเบาวิทยา
ปีการศึกษา 2559 : ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับ ม.3 เฉลี่ย 33.50 เพิ่มขึ้น 1.56, ระดับ ม.6 เฉลี่ย 28.28 เพิ่มขึ้น 0.36, คะแนนเฉลี่ย ม.3/ ม.6 เท่ากับ 31.73 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 2.06 มีพัฒนาการการเพิ่มขึ้นของคะแนนเป็นลำดับที่ 5 ของ สพม. 33 (85 โรงเรียน)  

E : งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรพิเศษ
2 กันยายน 2559 : ค่าครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม. 33 จำนวน 43,680 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 25-26 ชุด

8 กันยายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จำนวน 3,000 บาท เพื่อดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะในโรงเรียน 

28 พฤศจิกายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพละศึกษา จำนวน 163,100 บาท

28 พฤศจิกายน 2559 : สพม.33 จัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมบำรุงบ้านพักครู 1 หลัง จำนวน 200,000  บาท

3 กุมภาพันธ์ 2560 : วงอีสานดรัมไลน์ โดยนายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์ มอบเครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิต รวมมูลค่า 70,000 บาท ให้กับโรงเรียนตาเบาวิทยา ประสานงานโดยครูจิรภัทร เฉิดวาสนา

21 กุมภาพันธ์ 2560 : T-Cow Farm และบริษัท ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด โดยนายถนอมวงษ์ ร่วมยอดและนางนลินรัตน์ โพธิ์คำ ผู้จัดการกิจการและบริษัท สนับสนุนมูลวัวกว่า 2 ตัน สนับสนุนกิจการใบเบาและเกษตรพอเพียง โรงเรียนตาเบาวิทยา (ประสานงานโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

F : โครงการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. โครงการ Chevron Enjoy Science 2559 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (Learning Object)
4. โครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นเงินทุนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ดีกินดี บนพื้นฐานของการพึ่งตัวเอง จำนวน 30,000 บาท
5. โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการและเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จำนวน 30,000 บาทบทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment