Latest วิจัยทางการศึกษา News

[อบรม] การหาคุณภาพแบบทดสอบ แบบสอบถาม และประสิทธิภาพนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม 1. เอกสาร การหาคุณภาพแบบทดสอบ >> คลิกเลย >> [การหาคุณภาพแบบทดสอบ] 2. เอกสาร การวิเคราะห์ข้อสอบ Item Analysis >> คลิกเลย >> [การวิเคราะห์ข้อสอบ] 3. เอกสาร ...

การเขียนบรรณานุกรม การอ้างอิงทางบรรณานุกรม การอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารแบบ APA, AMA, Chicago, Turabian, Vancouver

บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือเอกสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน  โดยเรียงตามลำดับอักษรไว้ท้ายเรื่อง การอ้างอิงทางบรรณานุกรม ...

การตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI [การตีพิมพ์บทความวารสารในฐาน scopus]

ก่อนที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษา จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานผ่านการตีพิมพ์บทความ (Paper) ในการประชุมวิชาการหรือในวารสาร และมักจะได้รับคำแนะนำให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อในฐานข้อมูล ...

หนังสือวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด คู่มือการทำวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับคุณครูและนักการศึกษาไทย

หนังสือ “วิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด” เขียนโดย ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พร้อมกับนำเสนอเทคนิควิธีต่างๆ ...

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการตีความ : ตัวแทนความคิดวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความร้อน

ตัวแทนความคิด (Representation) หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่อาจสื่ออกมาในรูปของการบรรยาย การอธิบาย การวาดรูป การประดิษฐ์ การสร้างวัสดุอุปกรณ์ หรืออะไรก็ได้ที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ...

บาปทางวิชาการ การขโมยคัดลอกผลงานทางวิชาการ ลิขสิทธิ์และการประพฤติผิดทางงานวิจัย

นับตั้งแต่โบราณกาลมา ทั้งศิลปินและนักเขียนได้มีการยืมข้อความ รูปภาพ และความคิดมาจากผู้ที่กระทำมาก่อนแล้วในอดีต โดยปราศจากการอ้างอิง ความสามารถในการยอมรับการยืมนี้ ...

การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารและการประชุมวิชาการ

หลังจากที่นักศึกษาได้ทำวิจัย (thesis (วิทยานิพนธ์ ป.โท) หรือ dissertation (ดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก)) เสร็จแล้ว นักศึกษาจะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการตีพิมพ์ผลงานการวิจัย หรือเผยแพร่ผลงานการวิจัย ...