Latest วิจัยทางการศึกษา News

research-workshop

[อบรม] การหาคุณภาพแบบทดสอบ แบบสอบถาม และประสิทธิภาพนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม 1. เอกสาร การหาคุณภาพแบบทดสอบ >> คลิกเลย >> [การหาคุณภาพแบบทดสอบ] 2. เอกสาร การวิเคราะห์ข้อสอบ Item Analysis >> คลิกเลย >> [การวิเคราะห์ข้อสอบ] 3. เอกสาร ...
thesis

การเขียนบรรณานุกรม การอ้างอิงทางบรรณานุกรม การอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารแบบ APA, AMA, Chicago, Turabian, Vancouver

บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือเอกสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน  โดยเรียงตามลำดับอักษรไว้ท้ายเรื่อง การอ้างอิงทางบรรณานุกรม ...
scopus-database

การตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI [การตีพิมพ์บทความวารสารในฐาน scopus]

ก่อนที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษา จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานผ่านการตีพิมพ์บทความ (Paper) ในการประชุมวิชาการหรือในวารสาร และมักจะได้รับคำแนะนำให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อในฐานข้อมูล ...
qualitative-research-easy

หนังสือวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด คู่มือการทำวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับคุณครูและนักการศึกษาไทย

หนังสือ “วิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด” เขียนโดย ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พร้อมกับนำเสนอเทคนิควิธีต่างๆ ...
Print

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการตีความ : ตัวแทนความคิดวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความร้อน

ตัวแทนความคิด (Representation) หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่อาจสื่ออกมาในรูปของการบรรยาย การอธิบาย การวาดรูป การประดิษฐ์ การสร้างวัสดุอุปกรณ์ หรืออะไรก็ได้ที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ...
plagiarism

บาปทางวิชาการ การขโมยคัดลอกผลงานทางวิชาการ ลิขสิทธิ์และการประพฤติผิดทางงานวิจัย

นับตั้งแต่โบราณกาลมา ทั้งศิลปินและนักเขียนได้มีการยืมข้อความ รูปภาพ และความคิดมาจากผู้ที่กระทำมาก่อนแล้วในอดีต โดยปราศจากการอ้างอิง ความสามารถในการยอมรับการยืมนี้ ...
sakanan-sts3

การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารและการประชุมวิชาการ

หลังจากที่นักศึกษาได้ทำวิจัย (thesis (วิทยานิพนธ์ ป.โท) หรือ dissertation (ดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก)) เสร็จแล้ว นักศึกษาจะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการตีพิมพ์ผลงานการวิจัย หรือเผยแพร่ผลงานการวิจัย ...