Latest ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ News

ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ เผยแพร่สื่อดาราศาสตร์ สุริยัน จันทรา ความคิดทางเวลาของมนุษยชาติ

28 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 7,500 บาท) ร่วมกับ ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ อบรมผลิตของเล่นพื้นบ้าน สื่อสร้างความสนใจวิทยาศาสตร์

10 มีนาคม 2556 (โครงการปี พ.ศ. 2555) :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 15,000 บาท)  ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและนักเรียนร่วมกัน ...

ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ อบรมการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในการจัดการเรียนรู้

10 ธันวาคม 2554 :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 15,000 บาท) ร่วมกับ ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...

ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ อบรมจัดทำบทเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อำเภอโนนนารายณ์

24-25 กรกฎาคม 2553 :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 25,000 บาท) ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชุมนุมยุววิจัย ...