Latest ชมรมครู สควค. (สุรินทร์) News

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมการใช้เว็บบล็อก เพื่อการบริหาร การนิเทศและพัฒนาการเรียนรู้

28 มีนาคม 2557 (โครงการ ปี พ.ศ. 2556) :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จังหวัดสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมพัฒนาศาสตร์การสอนเนื้อหาวิชา PCK ครูวิทยาศาสตร์ อุดรธานี

14-15 กรกฎาคม 2555 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 13,000 บาท) ร่วมกับ ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

11 ธันวาคม 2554 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมสร้างสื่อการเรียนรู้ ประเภทโปสเตอร์เพื่อการศึกษา

16 ตุลาคม 2553 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...