Latest คลิปจะเด็ดติวเตอร์ News

[บรรยาย] สรุปความรู้ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สรุปย่อไฟฟ้าสถิต เตรียมสอบไฟฟ้าสถิต ฟังก่อนสอบไฟฟ้าสถิต

คลิปเสียงบรรยายสรุปความรู้ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คุณครูจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้รับฟังยามว่าง เพื่อสรุปความรู้ และเข้าใจหลักการที่สำคัญของเรื่องไฟฟ้าสถิตในภาพรวม ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุปเนื้อหา วิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ตอน หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจั­ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุปเนื้อหา วิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาการศึกษา ตอน การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ตอน การจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุป คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุป มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุป สมรรถนะครู การประเมินสมรรถนะครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ สมรรถนะครู [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2558 จุดเด่น ของคลิปเสียงชุดนี้ ...

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปสาระสำคัญ พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สอบภาค ก ครู-ผู้บริหาร

คลิปเสียงบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตอน สรุปสาระสำคัญ พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...